Zamknij

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Aktualności
7 czerwca, 2021

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki stanowi kontynuację wcześniejszych programów: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jest jednym z 9 programów krajowych w nowej perspektywie finansowej UE (2021-2027), z których w najbliższych latach będzie mogła korzystać Polska.

 
Realizacja FENG ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy biznesem a nauką. Program będzie realizować cel związany z budową bardziej konkurencyjnej Europy dzięki wspieraniu inteligentnej i innowacyjnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej.
 

Na co

FENG, tak jak poprzednio POIR, będzie wspierał m.in.:

 • działalność badawczo-rozwojową,
 • wdrażanie innowacji,
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii oraz
 • wzrost konkurencyjności polskich MŚP.

Dodatkowo w założeniach programowych wskazano także potrzebę szerszego wsparcia na rzecz wzmacniania kompetencji kadr, transformacji przemysłowej (niskoemisyjna gospodarka w obiegu zamkniętym) i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.
 

Dla kogo

Oferta Programu skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Program będzie realizowany na obszarze całego kraju, co zapewni wysoką spójność planowanego wsparcia i pozytywnie wpłynie na rozwój systemu innowacji w całej Polsce.
 

Terminarz

Uruchomienie programu nastąpi najwcześniej pod koniec 2021 roku.
 

Budżet

Na realizację FENG przeznaczono 7,9 mld euro, czyli około 36 mld zł.

Możliwe formy wsparcia:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe (kapitałowe i gwarancyjne),
 • instrumenty mieszane łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

 

Główne obszary wsparcia

FENG będzie realizowany w ramach trzech priorytetów:

PRIORYTET I – Wsparcie dla przedsiębiorców

Budżet: 4 358 mln EUR, 55% wartości programu FENG

Wsparcie w formie dotacji – zarówno dla podmiotów z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych będących partnerami w konsorcjum.

Nowością programową FENG będzie wsparcie przedsiębiorców w formie modułów dostosowanych do ich potrzeb. Każdy projekt będzie musiał obowiązkowo składać się z:

 • modułu „Prace B+R” na badania przemysłowe i prace rozwojowe

bądź

 • modułu „Infrastruktura B+R” na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych służących realizacji agendy badawczej.

Dodatkowo, wybrany moduł obowiązkowy będzie mógł zostać uzupełniony przez Wnioskodawcę – w zależności od potrzeb – o moduły uzupełniające, tj.:

 • moduł „Wdrożenie innowacji”, w ramach którego możliwe będzie finansowanie m.in. prac przedwdrożeniowych, działań marketingowych, badań rynku, uzyskania praw ochrony własności intelektualnej lub ich obrony, zakupu maszyn i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania w działalności przedsiębiorstwa;
 • moduł „Kompetencje” na rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, w szczególności z zakresu obszarów inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku Przemysłu 4.0, przedsiębiorczości, transferu technologii, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu;
 • moduł „Internacjonalizacja” obejmujący m.in. komercjalizację wyników prac B+R za granicą, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocję zagraniczną produktów lub usług przedsiębiorstwa, uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską;
 • moduł „Cyfryzacja”, w ramach którego wspierana będzie transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0, związana m.in. z automatyzacją i robotyzacją procesów, podniesieniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych czy zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach;
 • moduł „Zazielenienie przedsiębiorstw”, którego celem jest transformacja środowiskowa przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki obiegu zamkniętego, obejmująca m.in. aspekty ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych oraz dotyczących cyklu życia produktu.

 
PRIORYTET II – Środowisko przyjazne innowacjom

Budżet: 3 455,5 mln EUR, 43% wartości programu FENG

Wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu, takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

Priorytet II koncentrować się będzie na finansowaniu trzech celów szczegółowych:

1. Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, pogrupowane na obszary:

 • zwiększenie zdolności sektora nauki do współpracy (w tym międzynarodowej),
 • wsparcie projektów i przedsięwzięć wyselekcjonowanych na poziomie Unii Europejskiej,
 • alternatywne metody finansowania i realizacji prac B+R.

 
2. Wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, pogrupowane na obszary:

 • wsparcie w zakresie internacjonalizacji,
 • wsparcie w zakresie transferu technologii,
 • wsparcie powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up),
 • zwiększanie konkurencyjności MŚP przez instrumenty finansowe i mieszane,
 • przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym pandemii (wsparcie na kapitał obrotowy dla MŚP).

 
3. Rozwijanie umiejętności i strategii oraz budowanie potencjału w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, pogrupowane na obszary:

 • projekty pilotażowe i monitoringowe, animacje, sieciowanie, akademie innowacji,
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie klastrów,
 • rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie ośrodków innowacji.

 
PRIORYTET III – Pomoc techniczna

Budżet: 159,5 mln EUR, 2% wartości programu FENG

Zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.
 

Sposób aplikowania i wyboru beneficjentów

Program FENG będzie najprawdopodobniej funkcjonował podobnie jak konkursy w ramach POIR. To oznacza, że harmonogramy ze zbiorczą listą konkursów realizowanych w danym roku, a następnie ogłoszenia o uruchamianiu procesów aplikacyjnych będą publikowane na stronach Instytucji Pośredniczących (IP). Chodzi o:

 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odpowiedzialną za obsługę wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów z ich udziałem;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odpowiedzialne za obsługę dużych przedsiębiorstw, konsorcjów dużych przedsiębiorstw z MŚP i organizacjami badawczymi, a także konsorcjów MŚP z organizacjami badawczymi.

Taki podział pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia tych samych projektów w dwóch Instytucjach Pośredniczących. Każda z nich będzie zapewniać ocenę wniosku o dofinansowanie oraz nadzorować realizację całego projektu.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *