Wybierz stronę kraju
Zamknij

Podstawa opodatkowania budowli

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Podstawa opodatkowania budowli
Aktualności
10 kwietnia, 2013

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość ustalona na 1. stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

Ustalenie wartości początkowej powinno być zgodne z zasadami wyrażonymi w ustawach o podatkach dochodowych – art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) –  i art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Wartość odpisów amortyzacyjnych nie wpływa zatem na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wartość ta może ulec zmianie jedynie w przypadku modernizacji.

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie.Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy często prowadzą odrębne ewidencje środków trwałych na różne cele. Jednak ustawa obliguje do naliczenia podatku od wartości podatkowej brutto, tj. od tej, od której podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

 

A co w przypadku budowli, które nie podlegają amortyzacji?

Drugą z podstaw opodatkowania budowli, jaką przewiduje Ustawa, jest ich wartość rynkowa określona przez podatnika (art. 4 ust. 5 i 6 u.p.o.l.). Podatek naliczany jest od niej, gdy od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Brak w ustawie jasnych wytycznych w jaki sposób i na jaki dzień należy określać wartość rynkową budowli powoduje liczne konflikty podatników z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, będącymi organami podatkowymi właściwymi w sprawach podatku od nieruchomości.

Wartość budowli dla potrzeb podatku od nieruchomości może być także ustalana przez biegłego, powołanego przez organ podatkowy. Sytuacja taka będzie miała miejsce gdy podatnik nie określi wartości zgodnie z przepisami ustawy albo poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej. W przypadkach gdy podatnik nie określi wartości w ogóle lub wartość ustalona przez biegłego będzie wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika – koszty ustalenia wartości przez biegłego poniesie podatnik.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *