Wybierz stronę kraju
Zamknij

Spór o kable pozostaje nierozstrzygnięty

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Spór o kable pozostaje nierozstrzygnięty
Aktualności
24 kwietnia, 2014

Czy od kabla jako budowli można pobierać zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) daninę w wysokości 2 proc. wartości rocznie?

 

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że oprócz kanalizacji kablowej również wartość samych kabli telekomunikacyjnych powinna być uwzględniana w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, np. wyrok NSA z 13 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 2168/08, wyrok WSA w Łodzi z 28 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1245/13. Co ciekawe, argumentacja uzasadniająca to stanowisko jest dość rozbieżna, co nie zmienia konkluzji, że przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą z nią całość techniczno-użytkową i podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach lokalnych.

Podatnicy spierali się w tej kwestii z organami podatkowymi od lat. Problemu nie rozwiązała przeprowadzona w 2010 r. nowelizacja prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), z której wynikało, że kable telekomunikacyjne nie są budowlą lecz obiektem liniowym.  Czy spór może rozstrzygnąć zaproponowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw?Projekt zmian w ustawie o podatku od nieruchomości wskazuje konkretne, podlegające opodatkowaniu obiekty budowlane uszeregowane według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Definicja budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do prawa budowlanego, co komplikuje odpowiedź na pytanie czy obiekt budowlany jest opodatkowany, czy nie. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach lokalnych, budowla to:(…) obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Powyższa definicja odsyła do przepisów Prawa budowlanego, gdzie w art. 3 pkt 3 (ustawa z 7 lipca 1994 r. – tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), znajdujemy definicję, zgodnie z którą przez budowlę należy rozumieć:(…) każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Jeśli podatnik chciałby sprawdzić, co to jest obiekt budowlany, do którego odnoszą się obie cytowane definicje, to w art. 3 pkt. 1 Prawa budowlanego przeczyta, że obiektem budowlanym jest budynek, budowla albo obiekt małej architektury.

Podsumowując. Co to jest budowla? Jest to obiekt budowlany. Co to jest obiekt budowlany? Jest to budowla.    

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *