IP Box

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. IP Box, czyli opodatkowanie preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej. IP Box jest świetnym dopełnieniem ulgi B+R dla firm inwestujących w badania i rozwój. 


Aby skorzystać z ulgi IP Box, należy spełnić 3 podstawowe warunki: 

 •  wyodrębnić koszty prowadzonych działań  B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 •  objąć wyniki działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tych praw należą m.in. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, autorskie prawo do programu komputerowego;
 •  komercjalizować kwalifikowane prawa własności intelektualnej, np. sprzedawać kwalifikowane prawa własności intelektualnej lub pobierać za nie opłaty licencyjne. 


Skorzystanie z ulgi IP Box będzie możliwe po złożeniu wniosku o objęcie ochroną prawną do właściwego organu. W przypadku wycofania zgłoszenia lub decyzji odmownej, uzyskane w tym okresie dochody powinny zostać opodatkowane według zasad ogólnych.

 

IP Box a ulga B+R

IP BOX i ulga B+R wzajemnie się uzupełniają. Pierwsza z zachęt podatkowych obejmuje preferencyjną stawką opodatkowania dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy. Natomiast ulga B+R zmniejsza podstawę opodatkowania w związku z prowadzeniem działalności badawczej.

Przedsiębiorca planujący skorzystanie z IP Box będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej umożliwiającej ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodu  oraz wyodrębnienia kosztów B+R przypisanych do konkretnego prawa własności intelektualnej. Podejście projektowe do rozliczania kosztów stanowi zasadniczą różnicę między ulgą B+R a IP Box. W przypadku tej drugiej ulgi konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej, która umożliwi wykazanie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 

 

Ayming Polska oferuje kompleksowe wsparcie w odliczeniu ulgi IP Box, na które składa się:

 • uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej, tzn.
  - analiza czystości patentowej przed rozpoczęciem projektu,
  - opracowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje – wniosek o rejestrację własności intelektualnej, 
  - wsparcie merytoryczne i prawne na etapie przyznawania ochrony prawnej,
  - udział w ewentualnych postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej;

 • ustalenie wysokości dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem kosztów B+R;

 • przekazanie zaleceń w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej przychodów i kosztów przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

 • przegląd i przekazanie rekomendacji w zakresie wewnętrznej dokumentacji mogącej mieć wpływ na ulgę; 

 • wypełnienie właściwych deklaracji do złożenia w US.