Nowe możliwości rozwoju dla firm

 

W nowoczesnych gospodarkach innowacyjność jest kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na zdobywanie nowych rynków, podniesienie jakości czy zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych, co przekłada się na dynamiczny rozwój i silną pozycję rynkową firmy.

 

Perspektywa finansowa 2014-2020 otwiera przed Polską nowe możliwości rozwoju, oferując 82,5 mld euro, z czego znaczna część skierowana jest do przedsiębiorstw. Jednocześnie od stycznia 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi B+R w podatku dochodowym CIT.

Ayming Polska specjalizuje się we wdrażaniu projektów przyspieszających rozwój przedsiębiorstw i umożliwiających optymalizację nakładów na badania i rozwój. Dzięki unikalnemu know-how, Ayming Polska skutecznie wspiera firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ulgi na działalność B+R. W ciągu roku Ayming realizuje globalnie ponad 15 000 takich projektów.

 

Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego konsultingu strategicznego i operacyjnego, skupionego wokół 3 wartości:   

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Dotacje unijne. Monitorowanie harmonogramu konkursów. Przygotowanie kon­cepcji projektu pod kątem da­nego konkursu. Przygotowanie dokumentacji do oceny formal­nej i merytorycznej. Wsparcie podczas całego procesu pozy­skiwania dofinansowania. Ulgi B+R. Identyfikacja projektów B+R. Właściwa kwalifikacja kosz­tów oparta na wiedzy naukowo-technicznej, regu­lacjach prawnych, stanowi­skach organów podatkowych i orzeczeniach sądów. Przy­gotowanie indywidualnych in­terpretacji organu. Reprezen­tacja Klienta przed organami podatkowymi w zakresie ewen­tualnych pytań czy kontroli ze strony organu.

  • Korzyści – generowanie zysków. Dotacje unijne. Określenie prawdopodobień­stwa uzyskania dofinanso­wania. Doradztwo w zakresie dostosowania projektu w celu uzyskania najbardziej korzyst­nego dofinansowania z UE. Ulgi B+R. Przygotowanie dokumentów technicznych, finansowych oraz obliczeń. Osiągnięcie możliwie najwyższej ulgi B+R w podatku dochodowym CIT.

  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Dotacje unijne. Podniesienie poziomu innowa­cyjności prowadzonych pro­jektów. Rozliczenie kosztów projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Ulgi B+R. Pełne wykorzystanie ulgi i wiedza na temat oszczędności w podat­ku dochodowym od osób praw­nych. Wsparcie w wypełnieniu zeznania podatkowego w za­kresie ulgi B+R. Minimalizacja przeszkód administracyjnych.