Koszty akcyzy - wyroby gazowe

Ayming Polska realizuje projekty z zakresu weryfikacji podatku akcyzowego zawartego w cenie gazu ziemnego. Eksperci Ayming Polska określają potencjał oszczędności w firmie i przedstawiają rozwiązania prowadzące do obniżenia kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją gazu ziemnego poprzez zniwelowanie lub obniżenie podatku akcyzowego. Uzyskując prawomocne potwierdzenia od właściwych organów lub podpisując umowy z dostawcami usług objętych ofertą, Ayming Polska umożliwia firmom uzyskanie realnych oszczędności.

Współpraca z Ayming Polska obejmuje następujące obszary: 

  • analiza stanu faktycznego oraz prawnego sytuacji podatkowej,
  • weryfikacja przysługującego zwolnienia z akcyzy od gazu ziemnego,
  • przygotowanie i skierowanie do organu podatkowego indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu potwierdzenia sytuacji faktycznej i prawnej podatnika,
  • przeprowadzenie postępowania w zakresie zwrotu nienależnie zapłaconej akcyzy od gazu ziemnego,
  • kompleksowa obsługa prawna prowadzona przez radców prawnych i specjalistów, gwarantująca m.in. przygotowywanie pism do urzędów celnych prowadzenie i śledzenie przebiegu procedur administracyjnych i uzyskiwanie odpowiednich opinii prawnych,
  • bieżąca analiza najnowszego orzecznictwa i piśmiennictwa dotyczącego podatku akcyzowego od gazu ziemnego.