Produkty energetyczne 23/05/2018

Rok 2017 w energetyce

Głównym wskaźnikiem publikowanym rokrocznie przez portale branżowe jest ilość wytworzonej energii elektrycznej. W roku 2017 ze wszystkich źródeł...

Dowiedz się więcej

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

Sukces przedsiębiorstwa zależy nie tylko od ciągłego poszukiwania możliwości zwiększania przychodów, ale też od optymalizowania obecnej struktury kosztów oraz przewidywania i planowania przyszłych wydatków. Każda firma ponosi szereg kosztów związanych z podatkami i opłatami, takimi jak:

 

Koszty posiadania budynków, budowli i gruntów oraz zakupu towarów i usług są jednymi z ważniejszych pozycji w budżecie przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest ich planowanie i optymalizowanie na kolejne lata – w końcu nie przypadkiem mówi się o „księgach wieczystych”.

Ayming Polska jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę optymalizacji podatku od nieruchomości – gruntów, budynku, budowli, oraz opłat użytkowania wieczystego. Dysponując unikalną wiedzą, doświadczeniem wdrożeniowym oraz aktualną linią orzecznictwa, Ayming Polska gwarantuje pełne i sprawne uzyskanie nadpłat w każdym z tych obszarów.

 

Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego konsultingu strategicznego i operacyjnego, skupionego wokół 3 wartości

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Podatek od nieruchomości. Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar. Koszty użytkowania wieczystego. Szczegółowa analiza oraz weryfikacja opłaty – lub jej aktualizacji – z tytułu użytkowania wieczystego. Obniżenie opłaty oraz uzyskanie decyzji w zakresie użytkowania wieczystego z gwarancją stałości opłat przez okres trzech lat. Akcyza. Uzyskanie indywidualnych interpretacji organów podatkowych potwierdzają­cych zwolnienie z podatku akcyzowego. Wsparcie merytoryczne oraz obsługa w przypadku jakiejkolwiek kontroli. Podatek VAT. Weryfikacja dokumentacji oraz stanu faktycznego pod kątem obowiązujących regulacji. Przygotowanie planu korekt podatku w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Występowanie o wydanie interpretacji podatkowych potwierdzających prawidłowość rozliczeń.

  • Korzyści – generowanie zysków. Podatek od nieruchomości. Sprawne uzyskanie nadpłat. Finansowanie projektu, aż do momentu uzyskania prawomocnych decyzji. Pokrycie wszel­kich kosztów związanych z realizacją pro­jektu, w tym: przygotowanie ekspertyz, opinii, uzasadnień. Koszty użytkowania wieczystego. Uzyskanie maksymalnych nadpłat wyni­kających z weryfikacji stanu prawnego użytkowania wieczystego. Akcyza. Przygotowanie procesu zwolnienia z po­datku akcyzowego. Sprawne uzyskanie nadpłat. Podatek VAT. Skuteczne odzyskanie zapłaconego podatku VAT na terenie państw Unii Europejskiej. Przygotowanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie stawki VAT 0%.

  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Podatek od nieruchomości. Stały monitoring zmian prawnych, projektów ustaw oraz orzeczeń w zakresie podatku od nieruchomości. Wsparcie w zakresie opodatkowania nowych inwestycji. Koszty użytkowania wieczystego. Monitoring czynników rynkowych wpływających na zmiany opłat i sposobu wykorzystania gruntu. Edukacja w zakresie zmian prawnych mających wpływ na wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste. Akcyza. Edukacja w kwestii potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaści­wym korzystaniem z podatku akcy­zowego. Podatek VAT. Bieżące monitorowanie aktualności prawnych, zmian legislacyjnych oraz orzeczeń w zakresie podatku VAT.