Weryfikacja kosztów przedsiębiorstwa

 

Sukces przedsiębiorstwa zależy nie tylko od ciągłego poszukiwania możliwości zwiększania przychodów, ale też od weryfikacji obecnej struktury kosztów oraz przewidywania i planowania przyszłych wydatków. Każda firma ponosi szereg kosztów związanych z podatkami i opłatami, takimi jak:

 

Koszty posiadania budynków, budowli i gruntów oraz zakupu towarów i usług są jednymi z ważniejszych pozycji w budżecie przedsiębiorstw. Dlatego tak ważna jest ich weryfikacja i planowanie na kolejne lata – w końcu nie przypadkiem mówi się o „księgach wieczystych”.

Ayming Polska jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę weryfikacji podatku od nieruchomości – gruntów, budynku, budowli, oraz opłat użytkowania wieczystego. Dysponując unikalną wiedzą, doświadczeniem wdrożeniowym oraz aktualną linią orzecznictwa, Ayming Polska gwarantuje pełne i sprawne uzyskanie nadpłat w każdym z tych obszarów.

 

Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego konsultingu strategicznego i operacyjnego, skupionego wokół 3 wartości

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Podatek od nieruchomości. Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar. Koszty użytkowania wieczystego. Szczegółowa analiza oraz weryfikacja opłaty – lub jej aktualizacji – z tytułu użytkowania wieczystego. Obniżenie opłaty oraz uzyskanie decyzji w zakresie użytkowania wieczystego z gwarancją stałości opłat przez okres trzech lat. Akcyza. Uzyskanie indywidualnych interpretacji organów podatkowych potwierdzają­cych zwolnienie z podatku akcyzowego. Wsparcie merytoryczne oraz obsługa w przypadku jakiejkolwiek kontroli. Podatek VAT. Weryfikacja dokumentacji oraz stanu faktycznego pod kątem obowiązujących regulacji. Przygotowanie planu korekt podatku w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Występowanie o wydanie interpretacji podatkowych potwierdzających prawidłowość rozliczeń.

  • Korzyści – generowanie zysków. Podatek od nieruchomości. Sprawne uzyskanie nadpłat. Finansowanie projektu, aż do momentu uzyskania prawomocnych decyzji. Pokrycie wszel­kich kosztów związanych z realizacją pro­jektu, w tym: przygotowanie ekspertyz, opinii, uzasadnień. Koszty użytkowania wieczystego. Uzyskanie maksymalnych nadpłat wyni­kających z weryfikacji stanu prawnego użytkowania wieczystego. Akcyza. Przygotowanie procesu zwolnienia z po­datku akcyzowego. Sprawne uzyskanie nadpłat. Podatek VAT. Skuteczne odzyskanie zapłaconego podatku VAT na terenie państw Unii Europejskiej. Przygotowanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie stawki VAT 0%.

  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Podatek od nieruchomości. Stały monitoring zmian prawnych, projektów ustaw oraz orzeczeń w zakresie podatku od nieruchomości. Wsparcie w zakresie opodatkowania nowych inwestycji. Koszty użytkowania wieczystego. Monitoring czynników rynkowych wpływających na zmiany opłat i sposobu wykorzystania gruntu. Edukacja w zakresie zmian prawnych mających wpływ na wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste. Akcyza. Edukacja w kwestii potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaści­wym korzystaniem z podatku akcy­zowego. Podatek VAT. Bieżące monitorowanie aktualności prawnych, zmian legislacyjnych oraz orzeczeń w zakresie podatku VAT.