Jak rozliczać VAT - JPK od 2018 r. dla wszystkich

W ramach uszczelniania systemu podatkowego w Polsce, w lipcu 2016 r. nowelizacją Ordynacji podatkowej wprowadzono elektroniczną kontrolę podatników w formie tzw. Jednolitego Pliku kontrolnego (JPK).

Jak rozliczać vat za pomocą JPK? 

Jednolity plik kontrolny jest rodzajem pliku elektronicznego, za pomocą którego podatnicy są zobowiązani przekazywać organom podatkowym dane z ksiąg podatkowych i innych źródeł. Szczegółowe dane pod elektroniczną postacią poszczególnych plików JPK, powinny odpowiadać strukturom logicznym określonym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, obejmującymi:

 1. księgi rachunkowe,
 2. wyciągi bankowe,
 3. magazyny,
 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 5. faktury VAT,
 6. podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 7. ewidencję przychodów.

Podatnicy są zobowiązani do przekazywania w formie JPK danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), regularnie bez wezwania urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacje o prowadzonej ewidencji należy przekazywać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
 • za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu,
 • wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (niezależnie, czy w ramach przepisów o VAT podatnicy dokonują rozliczeń kwartalnie czy miesięcznie).

 W comiesięcznym pliku JPK należy zawrzeć szczegółowe dane wszystkich transakcji wykazanych w deklaracji VAT – numery faktur, kwoty faktur oraz dane kontrahentów.

 Kto ma obowiązek składać JPK?

Kluczową przesłanką uznania danego podmiotu za zobowiązany do przekazania informacji w formie JPK jest prowadzenie ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, co oznacza, że obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce dla celów podatkowych. Obowiązkiem w pierwszej kolejności objęto duże podmioty (od 1 lipca 2016). Okresy przejściowe przewidziano w odniesieniu do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, co ma umożliwić przystosowanie się do wymagań technicznych generowania plików JPK. Obowiązek składania sprawozdań na żądanie organu dotyczył będzie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców dopiero od 1 lipca 2018 r.

Do przekazywania danych w formacie JPK zobowiązane będą również oddziały zagranicznych przedsiębiorstw, jak również podmioty zarejestrowane w Polsce dla celów VAT lub podatku dochodowego od osób prawnych, nieposiadające w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysyłka rejestrów VAT w formacie JPK bez wezwania urzędu

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK do urzędu obowiązuje:

 • duże podmioty – od 1 lipca 2016 r.
 • małe i średnie podmioty – od 1 stycznia 2017 r.
 • mikro przedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 r.

 

Co grozi za niezłożenie JPK?

Zlekceważenie obowiązku składania JPK może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i prowadzić do wymierzenia podatnikowi sankcji. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, za niezłożenie JPK podatnikowi grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych. Jeszcze większa grzywna możliwa jest w przypadku przekazania nieprawdziwych informacji (grzywna do 240 stawek dziennych). W obu przypadkach organ podatkowy musiałby udowodnić podatnikowi umyślność dokonanego czynu. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, wtedy organ może nałożyć karę porządkową w wysokości do 2800 zł. W przypadku udowodnienia celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, podatnikowi może grozić maksymalna kara grzywny w wysokości nawet 19 200 240 zł. Powyższe regulacje karne pokazują jak ważne dla podatników jest przesyłanie plików kontrolnych we właściwym terminie, formie oraz z poprawnymi danymi. Najskuteczniejszym sposobem na poprawne rozliczenie vat i uniknięcie sankcji karnych jest odpowiednie szkolenie vat albo skorzystanie z kompleksowych usług vat compliance

Korzyści i wyzwania

Wprowadzenie JPK ma też swoje zalety. Należą do nich: odejście od papierowej dokumentacji, automatyzacja i łatwiejszy dostęp do danych. Oprócz wdrożenia szybszej i efektywniejszej niż dotychczasowa kontroli podatkowej, JPK umożliwia uszczelnienie systemu i ułatwia ściągalność podatków poprzez wykrycie nieprawidłowości w ich rozliczaniu. Choć dotychczasowe przepisy również nakładały obowiązek gromadzenia i przechowywania danych zawartych w pliku, wprowadzenie JPK będzie oznaczało dla podatników wiele dodatkowych wyzwań i kosztów związanych z dostosowaniem posiadanych rozwiązań technologicznych czy zakupem nowych. 

Chcesz dowiedzieć się jak rozliczać vat? Napisz do nas albo skorzystaj z vat helpline