Obniżenie podatku od nieruchomości poprzez prawidłową kwalifikację obiektów

Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostały zdefiniowanie w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jednak interpretacja wskazanych przepisów przysparza podatnikom sporo problemów, o czym świadczy chociażby liczba sporów między podatnikami a organami podatkowymi. 

Sprawę komplikuje fakt, że Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w definicjach budynku i budowli odwołuje się do Ustawy Prawo Budowlane. Przykładem jest definicja budowli zawierająca katalog obiektów, które należy opodatkować stawką 2% od ich wartości początkowej. Jednak samo nazewnictwo nie zawsze jest zgodne ze stanem faktycznym. Powoduje to często błędną kwalifikację obiektu budowlanego do celów podatkowych, a tym samym nieprawidłowe określenie wysokości podatku od nieruchomości. Oznacza to, że firmy mogą mieć nadpłaty w tym obszarze.

Jak obniżyć podatek od nieruchomości? Punktem wyjścia może być właściwa kwalifikacja obiektów do poszczególnych kategorii podatkowych, co niekiedy stanowi źródło do obniżenia wartości należnego podatku od nieruchomości. Kolejnym krokiem jest odzyskanie podatku od nieruchomości poprzez złożenie korekty deklaracji.