Optymalizacja Kosztów HR

 

Pracownicy są największym kapitałem firmy. To od nich zależy rozwój biznesu i budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Jednocześnie zatrudnianie ludzi wiąże się z ponoszeniem adekwatnych, często wysokich kosztów ubezpieczeń społecznych (ZUS).Optymalizacja składek na ubezpieczenia społeczne to skomplikowane i czasochłonne zadanie. Złożoność obowiązujących przepisów prawnych i legislacyjne niejasności wymagają zaangażowania najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Ayming Polska dysponuje ekspercką wiedzą na temat ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, zwłaszcza rozwiązań umożliwiających:


Ayming Polska oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów ZUS. Dzięki unikalnemu know-how oraz znajomości aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Ayming Polska umożliwia uzyskanie istotnych oszczędności oraz podjęcie działań prewencyjnych ukierunkowanych na uzyskanie najkorzystniejszych efektów finansowych w kolejnych latach. 

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Składka wypadkowa. Koszty pracy. Indywidualna symulacja i kontrola czynników wypadkowości oraz wa­runków zagrożenia, skutkująca sys­tematycznym obniżeniem składki wypadkowej w latach przyszłych. PFRON. Analiza umów z dostawcami w celu uzyskania korzystnych zapisów umownych. Weryfikacja poniesionych kosztów i uzyskanie ewentualnych nadpłat za okresy przeszłe.

 

  • Korzyści – generowanie zysków. Składka wypadkowa. Koszty pracy. Uzyskanie nadpłat poprzez komplekso­wą i unikalną analizę składki wypadkowej w trzech obszarach. Rozliczenia - analiza algorytmu składki wypadkowej pod kątem poprawności roz­liczeń i uzyskania oszczędności za lata ob­jęte analizą. Prawo - dodatkowe oszczędności związane z zastosowaniem unikalnych rozwiązań prawnych opartych o bazę indywidualnych interpretacji organu. Prewencja - symulacja i kontrola czynników wypadkowości oraz warunków zagrożenia, skutkująca systematycznym obniżeniem składki wypadkowej w latach przyszłych. PFRON. Uzyskanie maksymalnych ulg i korzyści. Aktywny nadzór nad procesem wdrożenia rozwiązań, aż do momentu uzyskania oszczędności.
  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Składka wypadkowa. Koszty pracy. Analiza składek pod kątem ewentualnych ryzyk. Przygotowanie indywidualnej strategii i wsparcie w zakresie minimalizacji skutków ewentualnych niedopłat. Bada­nie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obo­wiązujacymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecz­nych. PFRON. Ciągły monitoring prac legislacyj­nych związanych z PFRON