15 09 2017

Zostały 2 tygodnie na złożenie wniosku o zwrot VAT naliczonego w innym państwie UE

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Unii Europejski ponoszą wydatki związane z zakupami towarów oraz usług w państwach, w których nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Część tych wydatków można odzyskać w ciągu kilku miesięcy korzystając z narzędzia, jakim jest formularz VAT-REF. Wymaga to jednak szczegółowej wiedzy na temat regulacji w poszczególnych krajach zwrotu i działania zgodnie z ustalonymi procedurami.

Już 30. września upływa termin składania formularzy VAT-REF za 2016 r. Przypominamy kto może ubiegać się o zwrot i jakie są wymogi formalne.

 

Czym jest formularz VAT-REF

Formularz VAT-REF jest wnioskiem o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Możliwość wystąpienia o taki zwrot reguluje dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. Określa ona szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE. 

 

Komu przysługuje zwrot

O zwrot podatku od wartości dodanej może ubiegać się podatnik VAT, który: 

  • nie ma siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz ma siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej,
  • nie posiada miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państwa, w którym o ten zwrot się ubiega,
  • nie dokonywał żadnych czynności opodatkowanych na terenie tego państwa (sprzedaży).

 

Jak uzyskać zwrot

W celu otrzymania zwrotu VAT z innego państwa członkowskiego, należy:

  • wypełnić wniosek skierowany do danego państwa, 
  • złożyć ten wniosek w formie elektronicznej w państwie UE, w którym podatnik ma siedzibę.

 

Jak złożyć wniosek

Wniosek VAT-REF składa się w formie formularza interaktywnego, za pośrednictwem systemu
E-Deklaracje w urzędzie właściwym dla podatnika, skąd  następnie jest on przekazywany
do administracji skarbowej właściwej dla kraju zwrotu.

Jeśli podatnik prowadzi działalność na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to: 

  • osoby fizyczne składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby.

Należy pamiętać, że zarówno wymogi formalne co do dostarczanych wraz z wnioskiem dokumentów i informacji, jak i regulacje umożliwiające zwrot od konkretnych zakupów są różne w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. I tak w niektórych państwach zwrot jest możliwy na podstawie faktur i paragonów, w innych wyłącznie na podstawie faktur. W niektórych możliwy jest zwrot VAT np. za koszty przejazdu w ramach wykonywania czynności służbowych (przejazd taksówką), a w innych nie.

 

Termin do 30 września

Wniosek o zwrot VAT naliczonego w innym państwie UE można złożyć tylko do 30 września roku następującego po roku dokonania zakupów. Po upływie tego terminu wygasa prawo podatnika do wystąpienia o ten zwrot VAT. Termin ten obowiązuje dla całego 2016 roku, czyli po jego upływie możliwe będzie wystąpienie o zwrot dopiero za zakupy dokonane w 2017 roku. 

 

Ile trwa procedura zwrotu

O uznaniu lub odmowie zwrotu organ podatkowy powiadamia podatnika w ciągu 4 miesięcy. Gdy konieczna jest dodatkowa weryfikacja dokumentacji, termin ten może wydłużyć się do 8 miesięcy.

 

Autor: Maciej Królikowski, VAT Expert w Dziale Podatków i Opłat