30 08 2017

Został tylko 1 miesiąc na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego!

Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że do końca lipca przedstawiono ok. 400 zawiadomień do URE, podczas gdy zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego jest ponad 6 tys. firm.

W Polsce od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która nakłada na część przedsiębiorstw obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają
co najmniej 250 pracowników oraz firm, których roczny obrót przekracza 50 mln euro, lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro.

Przedsiębiorca zobligowany jest do przeprowadzenia audytu po raz pierwszy w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 30 września 2017 r., a następnie do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o jego wynikach w ciągu 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5 proc. rocznego
przychodu. Taki audyt należy przeprowadzać co najmniej raz na 4 lata. Audyt energetyczny musi wykonać doświadczony, niezależny podmiot lub ekspert zatrudniony u przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie jest bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność.

Ustawodawca przewidział zwolnienia z obowiązku sporządzenia audytu. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią lub zarządzania środowiskowego i w ramach ich wdrożenia wcześniej przeprowadziły audyt energetyczny. Systemy muszą być certyfikowane przez niezależny podmiot, zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi.