29 09 2015

Od 1 stycznia 2016 wchodzą zmiany w zasadach oskładkowania umów zlecenia

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady oskładkowania umów zlecenia. Nowe przepisy utrudnią wykorzystywanie tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń w przypadku zleceniobiorców zarobkujących na podstawie 2 (lub więcej) umów zlecenia. Dotychczas zasadą było, że składki opłaca się tylko od jednej umowy zlecenia - niezależnie od poziomu wynagrodzenia uzyskiwanego z tego tytułu. Płatnicy wykorzystywali te przepisy zawierając ze swoimi zleceniobiorcami dodatkowe umowy z niskim wynagrodzeniem tak, aby zwolnić się z obowiązku opłacania składek od „właściwego” zlecenia, z odpowiednio wyższym wynagrodzeniem.

Obecnie takie działania będą nadal możliwe, jednak już znacznie mniej opłacalne dla płatników. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami z innej umowy o takim samym charakterze, zasadniczo będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno z pierwszej, jak i z drugiej zawartej umowy. Zasada ta nie będzie miała zastosowania, jeżeli łączna suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy (jednej lub więcej umów) lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z art.9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Jeżeli w danym miesiącu zleceniobiorca, który wykonuje więcej niż jedną umowę, nie uzyska z żadnej z nich przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, będzie musiał zostać zgłoszony do ubezpieczeń ze wszystkich wykonywanych umów. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie, z wyłączeniem:

  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego (jeżeli zleceniobiorca nabył do nich prawo z tytułu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego),
  • niektórych przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek. 
 

Przykładowo - w stanie prawnym od 1 stycznia 2016 r. - jeśli zleceniobiorca będzie jednocześnie zatrudniony u dwóch różnych zleceniodawców na podstawie dwóch umów zlecenia i z każdej będzie otrzymywał po 1500 zł, wówczas każdy ze zleceniodawców będzie miał obowiązek zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Przychody z tytułu wykonywania tych umów będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bez znaczenia jest to, że suma podstaw wymiaru składek przekracza minimalne wynagrodzenie, ponieważ nowe przepisy nie przewidują „dzielenia” przychodu z tytułu umowy zlecenia na oskładkowany i nieoskładkowany. Dopiero 3 umowa zlecenia takiego zleceniobiorcy mogłaby skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne - ponieważ z 2 pierwszych uzyskałby on już łącznie wymaganą kwotę podstawy wymiaru składek (1850 zł w 2016 r.).

Podstawa prawna:

§  art. 1 pkt 3) ustawy  z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r., poz. 1831

§  art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 i 2c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1066

 

Autor:

Robert Adamczyk

Project Manager

Dział Ubezpieczeń Społecznych i Środowiska Pracy