Zamknij

Innowacyjność w przedsiębiorstwie w świetle dotacji oraz ulgi na badania i rozwój

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Innowacyjność w przedsiębiorstwie w świetle dotacji oraz ulgi na badania i rozwój
Aktualności
3 lipca, 2017

Istota innowacyjności została zdefiniowana m.in. w „Podręczniku Frascati” i w „Podręczniku Oslo”, które są wyznacznikami jakości tego kryterium dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

Według definicji z „Podręcznika Oslo”:

„Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”.

W większości kryteriów obowiązujących w konkursach dotacyjnych na projekty B+R, przedsiębiorcy muszą wykazać wprowadzenie jednej z dwóch poniższych innowacji:

 • procesowej – która oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy,
 • produktowej – oznaczającej wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

W praktyce często okazuje się, że wynikiem projektu B+R może być zarówno innowacyjność produktowa jak i procesowa np.:

 • innowacyjność procesowa – opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, efektywnej energetycznie metody produkcji szkła o wysokiej klasie twardości z odpadów,
 • innowacyjność produktowa – produkowanie innowacyjnego szkła o wysokiej klasie twardości z odpadów.

W takim wypadku w ramach wniosku o dofinansowanie należy wskazać, która z innowacyjności jest istotniejsza i na wyższym poziomie.

W „Podręczniku Oslo” przyjęto, że „minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów”.

 

Jakie znaczenie mają powyższe interpretacje w praktyce pozyskiwania funduszy pomocowych i ulgi B+R?

Przedsiębiorca, który ubiega się o ulgę B+R lub dofinansowanie na prace B+R, czy to z konkursów ogólnokrajowych (np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR), czy wojewódzkich (RPO Regionalny Program Operacyjny), musi wykazać się innowacyjnością. W zależności od charakteru pomocy, o którą stara się wnioskodawca, wymagana skala innowacyjności jest na różnym poziomie:

 • innowacyjność na skalę kraju – w przypadku składania wniosku o dofinansowanie do ogólnopolskiego konkursu z POIR,
 • innowacyjność minimum na skalę danego województwa – w przypadku składania wniosku o dofinansowanie do wojewódzkiego konkursu z RPO,
 • innowacyjność TYLKO na skalę przedsiębiorstwa – w przypadku składania CIT do urzędu skarbowego przy ubieganiu się o ulgę B+R.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie każda firma, która kwalifikuje się do ulgi B+R może spełniać kryteria konkursów z POIR. Jednak w większości przypadków firma, która otrzymała dofinansowanie w zakresie działalności B+R, kwalifikuje się do ulgi B+R. Dodatkowo powyżej zhierarchizowana skala innowacyjności wskazuje, że najwłaściwszą drogą do pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorcy, którego innowacyjność nie wybiega poza skalę województwa, są środki z RPO. Właściwie oceniony poziom innowacyjności i wybór odpowiedniego źródła wsparcia, stanowią podstawę przy ubieganiu się o środki pomocowe. Uprzednia weryfikacja innowacyjności projektu pozwala oszczędzić wnioskodawcom wielu rozczarowań związanych m.in. z negatywną oceną wniosków przez ekspertów na poziomie konkursów ogólnopolskich. Oczywiście, innowacyjność nie jest jedynym kryterium opiniowanym podczas oceny merytorycznej, ale jednym z głównych, które powinno decydować o wyborze konkursu o dofinansowanie.

Najciekawsze alternatywy na pozyskanie dofinansowania na projekty B+R, których nabór odbędzie się jeszcze w tym roku, to:

POIR – konkursy ogólnokrajowe

 • Poddziałanie „1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, termin naboru: 1 czerwca – 31 sierpnia oraz 2 października – 29 grudnia 2017r. dla MŚP oraz 2 października – 29 grudnia 2017 r. dla dużych przedsiębiorstw,
 • Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, „INNOSTAL”, sektor stalowy dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, termin naboru: 9 października – 8 grudnia 2017 r.,
 • Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, „PBSE”, sektor elektroenergetyczny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, termin naboru: 2 października – 1 grudnia 2017 r., alokacja 120 mln,
 • Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, „IUSER”, sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, termin naboru: IV kwartał 2017 r.,
 • Poddziałanie „3.2.1 Badania na rynek” dla MŚP, termin naboru: 5 września – 28 lutego 2018 r.,
 • Poddziałanie „4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze” dla konsorcjum naukowo-przemysłowego z MŚP i dużymi przedsiębiorstwami, termin naboru: 12 czerwca – 12 września 2017 r.,

RPO – konkursy regionalne dla przykładowych województw (w każdym województwie występuje tożsamy konkurs)

 • RPO mazowieckie „1.2 Działalność badawczo–rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe” dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, termin złożenia wniosku do 31.08.2017 r.,
 • RPO dolnośląskie „1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego” dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, termin złożenia wniosku do 27.07.2017 r.,
 • RPO małopolskie „Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, termin złożenia wniosku do 31.08.2017 r.,
 • RPO łódzkie „1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw” dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, termin złożenia wniosku do 24.07.2017 r.,
 • RPO zachodniopomorskie „1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R” dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, termin złożenia wniosku do 31.08.2017 r.,
 • RPO świętokrzyskie „1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” dla MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, termin złożenia wniosku do 31.10.2017 r.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *