Wybierz stronę kraju
Zamknij

Polityka prywatności

Z naszej Polityki prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie masz prawa, pozostawiając swoje dane osobowe oraz w jakim celu je gromadzimy.

photo-1450101499163-c8848c66ca85
Home > Polityka prywatności

Administrator Danych

Danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników strony internetowej ayming.pl zarządza jako Administrator Danych w rozumieniu RODO Ayming Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, adres email: ochronadanych@ayming.com.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, telefon i adres e-mail, stanowisko, nazwę przedsiębiorstwa oraz inne dane, które przekazałeś na stronach internetowych Ayming lub któregoś z organizowanych przez nas projektu i wydarzenia a także w formularzu rekrutacyjnym do naszych projektów.

 

Pozyskiwanie danych i bezpieczeństwo

Dane osobowe użytkowników strony internetowej są pozyskiwane poprzez formularze na stronie www.ayming.pl, zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookies oraz gromadzone przez operatora hostingowego logi serwera www.

Dane osobowe, które Ayming Polska Sp. z o.o. pozyskuje za pośrednictwem strony internetowej, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  wyłącznie w celu realizacji usługi newslettera oraz w systemie CRM służącym do zarządzania kontaktami biznesowymi Ayming Polska sp. z o.o. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem że dostęp do systemu CRM mają wszystkie spółki z grupy Ayming. Dane osobowe mogą być przekazywane, w zakresie do tego koniecznym, partnerom technicznym Administratora Danych, którzy zapewniają utrzymanie i rozwój systemów informatycznych oraz strony internetowej.

 

Administrator Danych pozyskuje dane bezpośrednio od osób fizycznych na podstawie i w celach opisanych poniżej. Jeżeli do pozyskania danych osobowych doszło w inny sposób, to zawsze z zachowaniem przepisów prawa i najczęściej bezpośrednio od klienta, kontrahenta, dostawcy Administratora Danych albo z ogólnodostępnego legalnego źródła. 

Dane osobowe pozyskiwane przez Ayming Polska Sp. z o.o. będą przetwarzane w celach wskazanych niżej:

  1. Realizacja marketingu usług własnych (przede wszystkim newsletter)

Marketing usług własnych jest uzasadnionym celem Administratora Danych, realizowanym poprzez wysyłkę informacji handlowych dotyczących obszaru działalności Ayming w ramach usługi newslettera. Aby móc zrealizować tę usługę, konieczne są dodatkowo zgody użytkownika – szczegółowe zasady znajdują się w informacjach dotyczących newslettera i przy formularzu zapisu na newsletter. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli zgłosisz się do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzaniu będą podlegały dane osobowe podane w formularzu. Również w tym zakresie podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda oraz uzasadniony interes administratora, którym będzie marketing usług własnych oraz konieczność podjęcia działań w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W każdym innym przypadku dotyczącym realizacji marketingu usług własnych, w tym organizacji paneli, dyskusji, śniadań, szkoleń i innych wydarzeń organizowanych przez Administratora, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda, realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych lub także konieczność przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy. Administrator Danych zobowiązuje się komunikować wszelkie dodatkowe wymogi i konieczne działania, które mogą pojawić się w związku z realizacją marketingu usług własnych w jasnych, odrębnych informacjach. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  1. Procesy rekrutacji

Podstawą do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22(1) Kodeksu pracy, motyw 88 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda osoby aplikującej na dane stanowisko pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest zawsze dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

  1. Prowadzenie rozmów, negocjacji i realizacja umowy

Przetwarzanie danych osobowych może mieć związek z prowadzeniem rozmów, negocjacji, realizacją umów zawartych z klientami, dostawcami i kontrahentami (osobami fizycznymi). W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  1. Prowadzenie rachunkowości, rozliczeń danin publicznych i realizacji praw konsumenckich

W celu wykonania obowiązków prawnych, Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe w celach związanych z rachunkowością, rozliczeniem danin publicznych (podatków i składek), realizacją praw konsumenckich. Przetwarzanie danych jest wówczas konieczne dla celów wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze Danych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Profilowanie w celu dopasowania informacji do zainteresowań użytkownika

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego profilowania, aby lepiej dopasować przesyłane informacje do zainteresowań i potrzeb użytkownika – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy uznać realizację działalności statutowej Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Prowadzenie działalności statutowej

Prowadzenie działalności statutowej wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu czynności, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W celu wykonywania działalności statutowej, Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe pracowników, przedstawicieli klientów i samych klientów, dostawców i kontrahentów w celu realizacji zawartych umów. Ponadto Administrator Danych może pozyskiwać i przetwarzać dane jawne lub zawarte w ogólnodostępnych bazach podmiotów. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  1. Ochrona interesów Administratora Danych

Dane osobowe będą również przetwarzane w celu ochrony interesów Administratora Danych, ochrony roszczeń własnych i obrony przed roszczeniami. Powyższe stanowi uzasadniony interes Administratora – realizację działalności statutowej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

Okres przechowywania danych

Wszelkie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania (odwiedziny strony internetowej, usługa newslettera, proces rekrutacji), a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu umożliwienia wypełnienia obowiązków księgowych (przechowywanie dowodów księgowych).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to zgoda ta może zostać odwołana w każdym momencie. Niezależnie od powyższego, inne przesłanki mogą uzasadniać kontynuowanie takiego przetwarzania.

 

Dobrowolność i uprawnienia

Podstawową zasadą działania Administratora Danych w odniesieniu do danych osobowych jest dobrowolność ich podania.

Należy jednak mieć na uwadze, że niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie czynności przez Ayming.

Każdy odwiedzający i użytkownik strony internetowej ayming.pl uprawniony jest do:

  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. żądania podjęcia czynności w zakresie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO (tj. do: poprawiania, uzupełniania, sprostowania lub usunięcia danych),
  3. w przypadku zgód: udzielenia zgody i jej odwołania w każdym czasie.

Żądania w powyżej określonych zakresach należy kierować na adres ochronadanych@ayming.com.

Każdemu, kogo dotyczą przetwarzane dane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą zostać udostępnione innym podmiotom na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom i innym podmiotom uprawnionym.

Prowadzenie działalności statutowej przez Administratora Danych wymaga współpracy z innymi podmiotami, które działają bądź jako podmioty przetwarzające, bądź jako osobni administratorzy danych osobowych. Cele przetwarzania danych, które zostały określone powyżej, mogą skutkować koniecznością udostępnienia adekwatnych i zgodnych z zasadą minimalizacji danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem Danych lub realizującym dla niego określone usługi. W związku z powyższym dane osobowe mogą być udostępnione:

– podmiotom świadczącym usługi marketingowe, PR i podobne,

– kancelariom prawnym, podatkowym i księgowym,

– podmiotom świadczącym usługi techniczne (IT, archiwizacja),

– podmiotom świadczącym usługi kurierskie, tłumaczeniowe, bankowe.

W niektórych przypadkach, np. związanych z rekrutacją czy świadczeniem usług na rzecz określonych klientów, dane osobowe mogą być przekazywane do spółek z grupy Ayming.

 

Pliki cookies

Strona internetowa ayming.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki rozpoznające użytkowników strony i optymalizujące przeglądanie strony przez użytkowników. Ciasteczka to przede wszystkim pliki tekstowe zawierające określone dane związane z korzystaniem ze strony internetowej (nazwa strony, okres przechowywania, unikatowy numer). Dane na urządzeniu końcowym zamieszcza Administrator Danych.

Pliki cookies są niezbędne, aby prowadzić statystyki i monitorować sposoby korzystania ze strony internetowej. Administrator Danych nie stosuje profilowania i nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. Pliki cookies mogą być udostępnione Google Analytics oraz innym partnerom Administratora Danych w statystycznych celach analiz odwiedzin strony internetowej ayming.pl.

Każdy odwiedzający stronę internetową ayming.pl ma prawo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania plików cookies w urządzeniu końcowym, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. W szczególności uprawnienia te obejmują dopuszczenie przechowywania oraz możliwość usunięcia i blokowania plików cookies. Konsekwencją ograniczenia stosowania plików cookies może być uniemożliwienie korzystania ze strony internetowej ayming.pl i z niektórych jej funkcjonalności.

W celu uzyskania skonkretyzowanych informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w ramach danej przeglądarki internetowej, należy skorzystać z informacji zawartych w sekcji pomocy danej przeglądarki.

Strona internetowa ayming.pl zawiera możliwość przekierowania do mediów społecznościowych ( LinkedIn, Twitter, Youtube itp.) lub udostępnienia informacji zamieszczonych na stronie internetowej w tych mediach społecznościowych. Skorzystanie z możliwości opisanych powyżej może się wiązać z zainstalowaniem na urządzeniu końcowym odwiedzającego plików cookies takich mediów społecznościowych. Zarządzanie plikami cookies stron mediów społecznościowych jest niezależne od Administratora Danych i podlega politykom cookies, prywatności lub politykom  stron mediów społecznościowych.

W celu ułatwienia zapoznania się z zasadami dotyczącymi polityk cookies podajemy linki do odpowiednich zasad wybranych przeglądarek i stron mediów społecznościowych:

Przeglądarka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Przeglądarka Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Przeglądarka Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

 

Logi serwera

Hosting i administrowanie stroną internetową ayming.pl wymaga istnienia logów serwera. Logi te mogą zawierać następujące dane: adresy URL, adresy IP, typ przeglądarki odwiedzającego, czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi.

Dane logów serwera mogą gromadzić dane identyfikowane jako dane osobowe, ale nie są kojarzone ze skonkretyzowanymi użytkownikami serwisu i są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania hostingiem i serwerem.