Zamknij

Ulga na innowacyjnych pracowników

Z ulgi skorzystają podatnicy, którzy ponieśli stratę za rok podatkowy lub jeśli wysokość dochodu z ich działalności gospodarczej była niższa od kwoty przysługujących im odliczeń z tytułu działalności B+R.

Home > Innowacje > Ulga na innowacyjnych pracowników
Obraz1

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników obowiązuje od 2022 roku. Nowa ulga jest uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej, pozwala w inny sposób rozliczyć nadwyżkę kosztów poniesionych na działalność B+R w poprzednim roku podatkowym.

Skorzystanie z ulgi na innowacyjnych pracowników polega na pomniejszeniu kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R. Mamy w tym wypadku do czynienia z innym sposobem rozliczenia nadwyżki kosztów B+R.

Warunki skorzystania z ulgi

  • Dotyczy kosztów pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej.
  • Dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.
  • Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy posiadający status zakładu pracy chronionej.

Wsparcie Ayming

  • Prawidłowa identyfikacja – określamy, w jakim zakresie ponoszone koszty na działalność badawczo-rozwojową można zaliczyć do ulgi na innowacyjnych pracowników.
  • Zabezpieczenie prawne – przygotowujemy i kompletujemy dokumenty niezbędne na etapie ewentualnej weryfikacji organów skarbowych, a także uzyskujemy interpretacje podatkowe.
  • Wsparcie na każdym etapie procesu – zapewniamy pełne wsparcie techniczne, naukowe, a także obsługę księgową i możliwość reprezentowania firmy przed organami podatkowymi.
  • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w realizacji projektów z zakresu finansowania działalności badawczo-rozwojowej dysponujemy unikalną wiedzą na temat zakresu dostępnych instrumentów. Podpowiemy, jakie z nich zastosować dla osiągnięcia maksymalnych korzyści.
  • Bezpieczeństwo wdrożenia – nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem.