Wybierz stronę kraju
Zamknij

Ulga na innowacyjnych pracowników

Z ulgi skorzystają podatnicy, którzy ponieśli stratę za rok podatkowy lub jeśli wysokość dochodu z ich działalności gospodarczej była niższa od kwoty przysługujących im odliczeń z tytułu działalności B+R.

Home > Innowacje > Ulga na innowacyjnych pracowników
Obraz1

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników obowiązuje od 2022 roku. W ramach ulgi podatnik może zmniejszyć wartość zaliczki na podatek dochodowy oraz wartość zryczałtowanego podatku dochodowego uzyskiwanego od przychodów m.in. ze stosunku pracy pracowników zaangażowanych wyłącznie w prace B+R.

 
Pracownicy powinni posiadać tytuł doktora, magistra czy inżyniera, a ich główne zadania w zakresie projektów badawczo-rozwojowych muszą opierać się na wiedzy technicznej i odpowiednim doświadczeniu.
 

Warunki skorzystania z ulgi

  • Dotyczy kosztów pracowników, którzy co najmniej 50% czasu pracy poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej.
  • Dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.
  • Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy posiadający status zakładu pracy chronionej.

 

Wsparcie Ayming

  • Prawidłowa identyfikacja kosztów osobowych – określamy, w jakim zakresie ponoszone koszty osobowe można zaliczyć do ulgi na innowacyjnych pracowników.
  • Zabezpieczenie prawne – przygotowujemy i kompletujemy dokumenty niezbędne na etapie ewentualnej weryfikacji organów skarbowych, a także uzyskujemy interpretacje podatkowe.
  • Wsparcie na każdym etapie procesu – zapewniamy pełne wsparcie techniczne, naukowe, a także obsługę księgową i możliwość reprezentowania firmy przed organami podatkowymi.
  • Dostęp do unikalnego know-how – dzięki międzynarodowemu doświadczeniu w realizacji projektów z zakresu finansowania działalności badawczo-rozwojowej dysponujemy unikalną wiedzą na temat zakresu dostępnych instrumentów. Podpowiemy, jakie z nich zastosować dla osiągnięcia maksymalnych korzyści.
  • Bezpieczeństwo wdrożenia – nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem.