Zamknij

Analiza prawna nieruchomości

Analiza prawna (due diligence) pozwala na identyfikację ryzyk i wad prawnych związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, aby je wyeliminować lub znacząco zminimalizować.

Home > Podatki > Analiza prawna nieruchomości
towfiqu-barbhuiya-nApaSgkzaxg-unsplash

Nowa inwestycja może wiązać się z nabyciem nieruchomości, co nakłada na kupującego szereg czynności formalno-prawnych. Należy m.in. sprawdzić:

 • jakie uprawnienia wynikają z zapisów księgi wieczystej dla właściciela nieruchomości,
 • jakie obciążenia nieruchomości występują w księdze wieczystej, oraz nie są nią objęte (np. umowy najmu, dzierżawy, leasingu),
 • czy posiada ona dostęp do drogi publicznej,
 • jak wygląda obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • czy występują ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony zabytków, prawa wodnego itp.
 • czy nieruchomość jest właściwie uzbrojona i posiada dostęp do mediów,
 • czy cała inwestycja będzie opłacalna pod kątem finansowym.

Przeprowadzenie procedury due diligence jest również dobrą praktyką przy sprzedaży nieruchomości– m.in. pomaga dokonać prawidłowej wyceny, oceny prawnej i eliminuje lub ogranicza ryzyko prawne.
 

Zakres wsparcia Ayming

Badanie treści księgi wieczystej, w tym dokumentów znajdujących się w księdze wieczystej

Nie wszystkie informacje na temat nieruchomości można sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdarza się, że do sądu został złożony wniosek, który czeka na rozpatrzenie. Dlatego dodatkowo udajemy się do właściwego sądu celem przejrzenia księgi, zbadania załączonych do księgi wieczystej dokumentów i zidentyfikowania ewentualnych ryzyk prawnych czy obciążeń.

Sprawdzenie wypisu z ewidencji gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także uzyskanie innych informacji dotyczących nieruchomości

Między innymi analizujemy, czy nieruchomość:

 • posiada rolny lub leśny charakter,
 • jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • jest wpisana do rejestru zabytków,
 • należy do specjalnej strefy ekonomicznej,
 • obejmuje postępowanie wywłaszczeniowe,

Weryfikacja dokumentów budowlanych

Sprawdzamy pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie oraz analizujemy kompletność i prawidłowość dokumentacji technicznej, np. KOB, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza. Potwierdzamy, czy budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem praw.

Analiza wysokości odprowadzanych podatków i opłat

Sprawdzamy wysokość podatku od nieruchomości i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Dodatkowo weryfikujemy informacje o obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej. Przedstawiamy rekomendacje, które pozwalają obniżyć zobowiązania podatkowe zgodnie z bieżącym stanem prawnym.

Weryfikacja wiarygodności sprzedającego/kupującego

Sprawdzamy umowę spółki, uchwały jej organów oraz czy wobec sprzedającego toczą się jakieś postępowania sądowe, administracyjne bądź inne, które mogą mieć negatywny wpływ na zawarcie transakcji.