Zamknij

Innowacje

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym działania badawczo-rozwojowe coraz silniej determinują długofalowy rozwój przedsiębiorstw i ich konkurencyjność. Poznaj dostępne w Polsce narzędzia finansowania innowacji.

Home > Innowacje
photo-1505424297051-c3ad50b055ae

Innowacje są konieczne do utrzymania konkurencyjności biznesu. Przedsiębiorstwa w Polsce mają do swojej dyspozycji coraz więcej rozwiązań, które wspierają wzrost innowacyjności.

Obecnie przedsiębiorstwa mają dostęp do wielu rozwiązań wspierających rozwój innowacyjności biznesu. Są to m.in.:

Proinnowacyjne ulgi podatkowe

Ulga na badania i rozwój

Ulga B+R to ulga w podatku dochodowym, która umożliwia przedsiębiorcom odliczenie nawet 200% kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z działaniami badawczo-rozwojowymi, niezależnie od takich czynników jak końcowy wynik prac czy wielkości firmy. Mechanizm działa w myśl zasady, że B+R to nie tylko zaawansowane projekty, ale także aktywności o charakterze innowacyjnym ulepszające codzienne funkcjonowaniu firmy. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. wynagrodzenia personelu B+R, nabycie materiałów czy usługi badawcze. Kluczem do skorzystania z ulgi jest właściwe zmapowanie działalności B+R w organizacji oraz identyfikacja kosztów kwalifikowanych.

Ulga robotyzacyjna

Dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację. Preferencja dotyczy zakupu nowych robotów przemysłowych, urządzeń z nimi związanych oraz kosztów związanych z ich wdrożeniem i szkoleniami. Ulga obowiązuje w latach 2022-2026 i jest dostępna dla wszystkich firm, zarówno płatników PIT, jak i CIT.

Ulga na prototypy

Ulga podatkowa obowiązująca od 2022 roku, umożliwiająca odliczenie 30% kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie do 10% dochodu. Kwalifikowane koszty obejmują m.in. nabycie nowych środków trwałych, koszty materiałów do produkcji próbnej czy badania. Ulga dostępna jest dla wszystkich firm płacących PIT i CIT. Można ją odliczyć w ciągu sześciu lat od poniesienia kosztów. Produkcja próbna musi być związana z działalnością B+R firmy.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Instrument, będący uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej. Umożliwia pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace B+R. Aby skorzystać z ulgi, pracownik musi poświęcać co najmniej 50% czasu pracy na działalność B+R i być zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Ulga na ekspansję

Pozwala firmom odliczyć koszty związane z marketingiem i promocją nowych produktów. Mogą nią być objęte koszty kwalifikowane w wysokości do 1 mln zł, co dla podatnika oznacza oszczędność w wysokości 190 tys. zł rocznie. Ulga dotyczy firm wprowadzających nowości na rynek lub wychodzących z obecnymi produktami na rynki zagraniczne. Aby z niej skorzystać, należy spełnić jeden z trzech warunków związanych z przychodami (zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów w porównaniu do roku poprzedzającego, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych produktów, osiągnięcie  przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju). Koszty kwalifikowane do ulgi obejmują m.in. działania promocyjne, uczestnictwo w targach czy przygotowanie dokumentacji i dostosowanie opakowań produktów.

Ulga IP Box

Pozwala na opodatkowanie preferencyjną, 5%-ową stawką dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Aby z niej skorzystać, podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową, posiadać odpowiednią ochronę prawną dla swych wynalazków i wyodrębnić koszty tych działań. IP Box uzupełnia się z ulgą B+R, która dotyczy działalności badawczo-rozwojowej. Kluczowe jest prowadzenie dokładnej ewidencji rachunkowej, by wykazać związek dochodów z ulgą i kosztami uzyskania praw własności intelektualnej.

Dotacje

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program FENG jest kontynuacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ma na celu wsparcie wzrostu innowacyjności firm i współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Polsce. Skupia się na działalności badawczo-rozwojowej, wdrażaniu innowacji i zwiększaniu konkurencyjności MŚP. FENG jest realizowany w czterech priorytetach, z największym naciskiem na wsparcie dla przedsiębiorców i tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom. W ramach programu oferowane są środki m.in. na projekty związane z Europejskim Zielonym Ładem i cyfryzacją. Istnieją różne nabory dla przedsiębiorstw i konsorcjów, w tym wsparcie w ramach ścieżki SMART oraz kredytu ekologicznego.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program FEnIKS ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje w ekologiczną infrastrukturę i społeczność. Skierowany jest do przedsiębiorstw, samorządów i innych podmiotów, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz wsparcia w transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Dla przedsiębiorców kluczowe są działania w zakresie modernizacji energetycznej, inwestycji w energię odnawialną oraz zarządzania odpadami przemysłowymi.

Dofinansowanie na robotyzację i cyfryzację

Program KPO A 2.1.1. oferuje dofinansowanie dla dużych firm inwestujących w technologie cyfrowe, takie jak robotyzacja, cyfryzacja czy sztuczna inteligencja. Aby uzyskać wsparcie, projekt musi mieć wartość od 8 mln zł do 140 mln zł netto, z wkładem własnym stanowiącym minimum 25% kosztów oraz musi zostać zakończony do 30 czerwca 2026. Dotacje, mogące sięgnąć do 50%, nie są dostępne dla projektów realizowanych w Warszawie i wybranych powiatach mazowieckich. Projekty obejmują szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, w tym Przemysł 4.0 i technologie chmurowe. Nabór wniosków trwa do 14 września 2023 roku.

Polska Strefa Inwestycji

PSI oferuje przedsiębiorcom ulgę CIT/PIT na realizację nowych, jeszcze nierozpoczętych inwestycji, umożliwiając zwolnienie z podatku dochodowego na okres 10-15 lat. Nowa inwestycja może dotyczyć m.in. tworzenia nowych zakładów czy wprowadzenia nowych produktów. Wsparcie jest dostępne dla firm przemysłowych i sektora usług dla biznesu po spełnieniu określonych kryteriów ilościowych i jakościowych. Ulga nie dotyczy przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym.

Który instrument jest najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy?

POBIERZ ULOTKĘ
Specjalizujemy się we wdrażaniu projektów umożliwiających rozwój przedsiębiorstw, wspierających innowacje i generujących dodatkowe nakłady na badania i rozwój. Dzięki unikalnemu know-how skutecznie pomagamy firmom w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz w korzystaniu z zachęt podatkowych i inwestycyjnych. W ciągu roku grupa Ayming realizuje globalnie ok. 15000 projektów wprowadzających innowacje w obszarze badań i rozwoju, generując 1 mld euro w postaci finansowania.