Zamknij

Planowanie prac B+R w agendzie badawczej w kontekście pozyskania funduszy europejskich w Działaniu 2.1. POIR

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Planowanie prac B+R w agendzie badawczej w kontekście pozyskania funduszy europejskich w Działaniu 2.1. POIR
Aktualności
15 listopada, 2016

Bardzo często nasi klienci pytają, w jaki sposób zaplanować prace badawczo–rozwojowe, tak aby spełniały wszystkie wymagania konkursów, których celem jest pozyskanie środków na rozwój infrastruktury badawczej. Plan prac określa agenda badawcza, która jest obligatoryjnym załącznikiem dla projektów składanych do Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Wymagania konkursowe w tym zakresie są stosunkowo jasno określone w dokumentach konkursowych. Wskazane jest, iż agenda powinna zawierać następujące punkty: „opis projektu i planowanych prac badawczo-rozwojowych, efekty realizacji projektu w postaci innowacji produktowej lub procesowej, opis i uzasadnienia zakupu każdego z wydatków zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedziały czasowe i opisy poszczególnych etapów prac badawczych” oraz „analizy dostępności rynkowej planowanej do zakupu infrastruktury B+R”.

Wymagania te nie definiują jednak w sposób jednoznaczny zawartości merytorycznej poszczególnych punktów. Dlatego ważnym punktem jest, aby przedsiębiorca zanim zacznie opracowywać agendę badawczą, dokonał przeglądu własnych zasobów kadrowych i sprzętowych oraz przede wszystkim jasno zdefiniował obszary badań oraz określił, co konkretnie chce osiągnąć. Po dokonaniu tej analizy, dopiero możliwe jest zdefiniowanie deficytów kadrowych i sprzętowych oraz podjęcie działań mających na celu ich pozyskanie. Jak wynika z naszej praktyki, etap ten jest jednym z najtrudniejszych.

 

Proces

Pozyskanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach jest kluczowe z punktu widzenia wiarygodności agendy. Nawet w przypadku najbardziej innowacyjnych obszarów badawczych, jeżeli nie udowodnimy, że możemy dysponować odpowiednio doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, agenda nie będzie wysoko oceniona. Istotną kwestią jest też zaplanowanie w odpowiedni sposób procesu badawczego oraz wyznaczenie etapów. Często spotykamy się z sytuacją, w której przedsiębiorcy określają tylko ogólne obszary badawcze tzn. wskazują temat i cel badań, bez podania konkretnych miar i wartości. Nie jest to wystarczające.

Dobrze zaplanowane prace badawcze muszą mieć jasno określone etapy, wskazane konkretne zadania, jakie mają być w każdym z nich przeprowadzone i mierzalne kamienie milowe. Należy przy tym pamiętać, że kamienie milowe oraz sam cel projektu nie mogą być określone ogólnie. W procesie badawczym nie możemy z góry określić czy wszystko nam się uda i osiągniemy satysfakcjonujące wyniki, jednak nie stanowi to przesłanki do tego, aby nie wskazać konkretnych parametrów ilościowych i jakościowych, jakie chcemy osiągnąć.

 

Wyniki

Przy projektowaniu procesu badań ważnym jest, aby na każdym etapie można było ocenić czy uzyskiwane wyniki są satysfakcjonujące i czy nie zachodzą przesłanki do przerwania badań lub nowego ich zdefiniowania. Cały czas trzeba też mieć na względzie, że wynikiem prowadzonych badań ma być innowacyjne rozwiązanie. O ile w projektach, w których chcemy osiągnąć innowacje produktową zdefiniowanie czy produkt jest innowacyjny jest stosunkowo łatwe, o tyle pewne niezrozumienie wkrada się w innowacji procesowej. Wynika to z faktu, iż bardzo często innowacja procesowa w swoich zamierzeniach ma prowadzić przede wszystkim do zmniejszenia kosztów produkcji. Tymczasem najlepsza innowacja procesowa to ta, w której w wyniku nowego procesu otrzymujemy też innowacyjny lub znacząco ulepszony produkt.

Przedsiębiorcy bardzo często w agendzie badawczej zapominają również określić ogólny kontekst badań. Krótki opis branży, w której prowadzone będą badania oraz wskazanie strategicznych kierunków badań na świecie uwiarygadniają planowane kierunki badań i wskazują, iż zaplanowane prace mieszczą się w światowych trendach rozwojowych.

 

Sprzęt

W ramach projektu z Działania 2.1 kosztem kwalifikowanym jest głównie zakup sprzętu badawczego, dlatego w agendzie wskazujemy, jaki konkretnie sprzęt badawczy chcemy zakupić i czy ich funkcjonalność jest adekwatna do charakteru prowadzonych badań. Wykazy te należy uzupełnić opisem rynkowej dostępności urządzeń. Na pierwszy rzut oka wydaje się to zbędną pracą. Jednak gdy uzmysłowimy sobie, że większość sprzętu badawczego, szczególnie tego bardziej zaawansowanego, produkowane jest na konkretne zlecenie, a proces dostawy jest zazwyczaj długotrwały, okazuje się że dzięki rozeznaniu możemy zaplanować realizacje projektu oraz uniknąć opóźnień w jego realizacji.

Przy okazji prowadzenia rozeznania, uzyskujemy też wiedzę o aktualnej cenie rynkowej i innych informacji ważnych z punktu widzenia procesu zakupu i eksploatacji np. dotyczących okresu gwarancji, cen napraw, czasu w którym dostawca ma usunąć usterkę itd. Informacje dodatkowe, nie są co prawda konieczne w momencie starania się o środki europejskie, ale wskazują, iż lista sprzętu badawczego wynika z faktycznych potrzeb badawczych.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *