Zamknij

Skorzystaj z ulgi podatkowej na badania i rozwój

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Skorzystaj z ulgi podatkowej na badania i rozwój
Aktualności
26 kwietnia, 2016

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy prowadzący prace badawczo-rozwojowe mogą skorzystać z ulgi podatkowej na B+R. Zgodnie z definicją przyjętą przez ustawodawcę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością badawczo-rozwojową są badania naukowe oraz prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny, czyli w sposób regularny, zaplanowany i uporządkowany w celu tworzenia nowych produktów, procesów i usług.

 

Na czym polega ulga B+R?

Ulga B+R polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania dodatkowych kosztów uzyskania przychodu tj. kosztów  kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności.

 

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi B+R może skorzystać każdy podmiot prowadzący działalność badawczo-rozwojową bez względu na formę prawnej prowadzonej działalności.

 

Jak wiele można odliczyć?

Dodatkowe odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych (ulga B+R)  przysługuje w wysokości:

  • 30% wydatków dla każdego podatnika, z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności  badawczo-rozwojowej oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu tych wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę;
  • 10% wydatków dla dużego podatnika na nabycie min. materiałów, surowców, usług o charakterze doradczym i podobnym, wyników badań naukowych, korzystania ze specjalistycznej aparatury lub amortyzacji własnych składników majątku wykorzystywanych w działalności B+R (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest to 20%).

 

Co to są wydatki na B+R?

Wydatki B+R są to koszty kwalifikowane działalności B+R. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy:

  • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę. Do należności  z tytułu zatrudnienia uważa się wszelkiego rodzaju wpłaty pieniężne, w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wszelkiego rodzaju dodatki np. za przepracowane lata, za pracę w nocy, nagrody, odprawy.
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Odliczenie nie przysługuje od kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali.

 

Jaka jest rzeczywista oszczędność przedsiębiorstwa wykorzystującego ulgę np. w skali roku?

Poziom rzeczywistego zysku przedsiębiorstwa z tytułu ulgi B+R ocenia się w porównaniu z obowiązującą stawką CIT. Oceniając poziom oszczędności ulgi B+R wraz z obowiązującą w Polsce stawką podatku dochodowego (CIT 19%) realna korzyść z zastosowania ulgi z uwagi na rodzaj ponoszonych kosztów i wielkość podatnika przedstawia się następująco:

  • Koszty zatrudnienia  – wszystkie przedsiębiorca – 5,7%
  • Koszty inne niż wynagrodzenia dla MŚP – 3,8%
  • Koszty inne niż wynagrodzenia duże przedsiębiorstwa- 1,9%

 

Co powinien zrobić przedsiębiorca, żeby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać w poprawny sposób z ulgi B+R przedsiębiorca zobowiązany jest po pierwsze zdefiniować czy prowadzona przez niego działalność jest działalnością B+R oraz wyodrębnić w prowadzonej rachunkowości podatkowej koszty działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca zobowiązany jest również ustalić w jakim zakresie prowadzona przez niego działalność innowacyjna jest działalnością B+R (wyodrębnić projekty B+R). Kolejnym krokiem jest zakwalifikowanie w poprawy sposób kosztów kwalifikowanych tej działalności do ulgi B+R.

Obowiązująca ulga to dopiero początek wspierania działalności badawczo-rozwojowej instrumentami fiskalnymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, którego celem jest większe wsparcie działalności badawczo-rozwojowej. Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada, że MŚP odliczą do 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R., natomiast duże firmy odliczą 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów B+R. Dodatkowo okres korzystania z ulgi B+R zostanie wydłużony z trzech do sześciu lat. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *