Zamknij

Zmiany przepisów w obszarze ulg proinnowacyjnych: rekomendacje Ayming Polska i Konfederacji Lewiatan dla nowego rządu

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Zmiany przepisów w obszarze ulg proinnowacyjnych: rekomendacje Ayming Polska i Konfederacji Lewiatan dla nowego rządu
Aktualności
12 stycznia, 2024

W Ayming Polska rozumiemy, jak ważne jest stworzenie stabilnego i przewidywalnego otoczenia dla przedsiębiorców, które sprzyja inwestycjom w badania i rozwój. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zidentyfikować i zaadresować kluczowe wyzwania, z jakimi borykają się polskie firmy.

We współpracy z Konfederacją Lewiatan przygotowaliśmy szereg rekomendacji dla nowego rządu. Koncentrujemy się na udoskonaleniu przepisów dotyczących ulg proinnowacyjnych, takich jak ulga B+R.

Jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas zmiany, w tym m.in. rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych, usprawnienie procesów rozliczeniowych czy wprowadzenie nowych ulg, tj. „Ulgi na Zrównoważony Rozwój”, przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Nasze rekomendacje mają na celu nie tylko poprawę otoczenia biznesowego w Polsce, ale również promowanie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju – czynników kluczowych dla długoterminowego sukcesu i wzrostu gospodarczego kraju.

Postulaty Ayming Polska i Konfederacji Lewiatan

Ulga B+R

 • Możliwość uzyskania zwrotu gotówkowego, w przypadku pozostawania przez przedsiębiorcę na stracie lub osiąganie niewystarczającej kwoty dochodu do rozliczenia pełnej wysokości ulgi B+R

W obliczu ograniczeń ulg B+R dla firm inwestujących w badania i rozwój, które osiągają zwrot z inwestycji dopiero po latach, proponujemy rozszerzenie art. 18da ustawy o CIT. Rozszerzenie to miałoby objąć wszystkie podmioty, a zwłaszcza MŚP, z możliwością otrzymania pomocy w ramach zasad de minimis, ograniczonej do 200.000 Euro w ciągu 3 lat. Takie rozwiązanie stanowiłoby istotne wsparcie finansowe, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw, które najbardziej potrzebują bieżącego wsparcia w początkowych etapach inwestycji B+R.

 • Zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych do 200% we wszystkich kategoriach

Od 2022 r. w Polsce obowiązują regulacje pozwalające rozliczać 200% kosztów osobowych w uldze B+R. Proponujemy rozszerzenie tej zasady na wszystkie kategorie kosztów kwalifikowanych. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zwłaszcza dla branży produkcyjnej, która obok kosztów osobowych ponosi również inne wydatki, jak zakup materiałów czy współpracę z jednostkami naukowymi. Zwiększenie odpisów kosztów kwalifikowanych mogłoby również przyciągnąć więcej inwestorów zagranicznych, szczególnie w kontekście skracania łańcuchów dostaw i zwiększania inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Byłoby to także istotne wsparcie dla firm innowacyjnych, kluczowych dla rozwoju gospodarki.

 • Wynagrodzenie „innowacyjnych pracowników” w 100% kwalifikowane do ulgi B+R

W związku z ograniczoną praktyczną wartością „ulgi na innowacyjnych pracowników”, proponujemy, aby wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w co najmniej 50% w projekty B+R było w pełni kwalifikowane do kosztów ulgi B+R. To zmieniłoby obecną sytuację, gdzie pracownicy często łączą działalność innowacyjną z innymi obowiązkami, takimi jak wsparcie produkcji czy zadania administracyjne, a ich zaangażowanie w B+R stanowi około 60-70% czasu pracy. Pełna kwalifikacja wynagrodzenia tych pracowników do kosztów ulgi B+R zachęciłaby pracodawców do większego angażowania pracowników w działalność badawczo-rozwojową.

 • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone przez podmioty inne niż jednostki naukowe

Proponujemy zmianę w art. 18d ust. 2 pkt 3, eliminującą wymóg, aby usługi związane z pracami badawczo-rozwojowymi (B+R) były świadczone wyłącznie przez jednostki naukowe. Z uwagi na rosnącą złożoność techniki i ograniczenia wiedzy wewnątrz organizacji, przedsiębiorcy przy realizacji prac B+R korzystają z usług zewnętrznych specjalistów, niekoniecznie tych posiadających statusu jednostki naukowej. Współpraca z jednostkami naukowymi nie zawsze jest możliwa lub optymalna, na przykład ze względu na ograniczenia czasowe projektów.

 • Usprawnienie rozliczeń kosztów B+R: propozycja zmian w ustawie o CIT

Podatnicy w obszarze B+R mogą obecnie rozliczać koszty jako koszty uzyskania przychodów na trzy sposoby zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT: bezpośrednio po poniesieniu kosztów, jednorazowo po zakończeniu prac lub przez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) stworzonych w ramach B+R. Niestety, obecne przepisy nie pozwalają na rozliczenie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (ŚT) wytworzonych lub ulepszonych w ramach B+R, co prowadzi do nierówności w możliwości rozliczania poniesionych kosztów kwalifikowanych, które jest uzależnione od sposobu rozliczenia ich w kosztach uzyskania przychodu.

 • Możliwość kwalifikowania kosztów umów B2B z pracownikami B+R

Obecnie ulga uwzględnia jedynie koszty związane z umowami o pracę, zlecenia oraz dzieło. Kluczowe powinno być tu kryterium charakteru współpracy, a nie forma prawna umowy. Taka zmiana pozwoliłaby na szersze wykorzystanie ulgi B+R i zachęciłaby do korzystania z usług specjalistów prowadzących jednoosobową działalność badawczo-rozwojową, co może przyczynić się do dalszego rozwoju innowacyjności w gospodarce.

Ulga IP Box

 • Wprowadzenie konkretnych wytycznych dla ulgi IP Box

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę jasnych wytycznych dotyczących ulgi IP Box, szczególnie w przypadkach, gdy kwalifikowane prawo własności intelektualnej jest wliczone w cenę usługi lub produktu, postuluje się o aktualizację i rozszerzenie obecnych objaśnień. Brak precyzyjnych instrukcji w tym zakresie stwarza trudności dla podatników i często odstrasza ich od korzystania z ulgi. Dostarczenie praktycznych przykładów i bardziej szczegółowych objaśnień mogłoby znacznie zmniejszyć panującą niepewność. W celu umożliwienia przedsiębiorcom szerszego korzystania z ulgi IP Box i jej zastosowania do różnych praw własności intelektualnej, poza autorskim prawem do programu komputerowego, niezbędne są konsultacje i wydanie objaśnień lub modyfikacja istniejących przepisów.

Ulga na prototyp, robotyzację, ekspansję i CSR

 • Możliwość kwalifikacji leasingu operacyjnego nie tylko finansowego

Ustawodawca wskazał, że za koszty produkcji próbnej nowego produktu uważa się m.in. koszt nabycia lub wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych, niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu. W przypadku leasingu operacyjnego, do nabycia przedmiotu leasingu może dojść dopiero po zakończeniu umowy. Tak więc jedynie cena wykupu przedmiotu leasingu, może być potencjalnie uwzględniona w kosztach kwalifikowanych „ulgi na prototyp” – choć i to jest kwestionowane przez KIS w wydawanych interpretacjach podatkowych. Biorąc pod uwagę korzystanie przez przedsiębiorców z leasingu operacyjnego przy nabywaniu nowych maszyn czy urządzeń, ustawodawca powinien rozważyć zmiany legislacyjne w tym zakresie.

 • Wydatki na zakup robotów, a nie koszty odpisów amortyzacyjnych jako koszty kwalifikowane ulgi na robotyzację

Ulga na robotyzację w CIT, obowiązująca od 2022, pozwala na odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów z robotyzacji, ale okazuje się nieskuteczna z powodu niskiej stawki amortyzacji robotów przemysłowych. Efektywność ulgi ogranicza czasowe jej obowiązywanie do końca 2026 r. oraz fakt, że najbardziej korzystają z niej firmy, które zainwestowały w robotyzację przed jej wprowadzeniem. Proponujemy zmiany analogiczne do „ulgi na prototyp”, umożliwiające pełne korzystanie z ulgi już w roku zakupu robota. Taka modyfikacja mogłaby zwiększyć atrakcyjność ulgi i przyspieszyć inwestycje w robotyzację przemysłu.

 • Możliwość rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację, kosztów zakupu również używanych urządzeń

W uldze na robotyzację, niejasnym wydaje się także warunek, zgodnie z którym do kosztów kwalifikowanych ulgi na robotyzację zalicza się jedynie wydatki związane z zakupem nowych urządzeń. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, aspiruje do automatyzacji produkcji, wykorzystując używane roboty, które są dla nich finansowo bardziej dostępne. W kontekście głównego celu ulgi na robotyzację, jakim jest zwiększenie stopnia zautomatyzowania polskiej gospodarki, warto rozważyć możliwość uwzględnienia zakupu używanych robotów pod warunkiem, że zostały one nabyte od podmiotu zagranicznego i były wcześniej eksploatowane poza granicami RP.

 • Możliwość uwzględniania kosztów produkcji próbnej poniesionych przed zakończeniem prac B+R

Artykuł 18ea ustawy o CIT określa tzw. „ulgę na prototyp”, pozwalającą odliczać 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia nowego produktu na rynek jako koszt kwalifikowany. Obecne przepisy wymagają, aby wydatki na produkcję próbną były uwzględniane dopiero po zakończeniu prac B+R. W praktyce jednak, przedsiębiorcy często rozpoczynają inwestycje w środki trwałe potrzebne do produkcji próbnej już w trakcie prac B+R, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich sukcesu. Obecne regulacje mogą opóźniać projekty i obniżać ich efektywność biznesową. W związku z tym, postulujemy zmianę przepisów, aby umożliwić uwzględnienie wydatków na środki trwałe w ramach ulgi na prototyp już w trakcie realizacji projektów B+R.

 • Rozszerzenie ulgi, o której mowa w art. 18ee o wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego

W art. 18ee ustawy o CIT zdefiniowano ulgę zachęcającą do wspierania działalności sportowej, kulturalnej i naukowej. Z uwagi na wyzwania związane z ochroną środowiska, proponujemy rozszerzenie tej ulgi o wydatki na działania proekologiczne, takie jak budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, recykling surowców, czy inicjatywy redukujące zanieczyszczenia. Proponujemy również wprowadzenie nowej ulgi, „Ulgi na Zrównoważony Rozwój” (UZR), wspierającej przedsiębiorstwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ESG), obejmującej inwestycje w odnawialne źródła energii, projekty społeczne, działania proekologiczne, wsparcie społeczne i działania na rzecz dobrej gospodarki. Beneficjenci tej ulgi mieliby obowiązek transparentnego raportowania swoich działań ESG. Taka zmiana mogłaby przyczynić się do społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu, wspierając ambitne cele środowiskowe Unii Europejskiej.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *