Zamknij

Jak sfinansować transformację ESG?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Jak sfinansować transformację ESG?
Aktualności
3 czerwca, 2024

Jak wynika z raportu Ayming Polska „Biznes w równowadze: Jak przyspieszyć transformację ESG?”, odsetek organizacji, które uznają zrównoważony rozwój za ważny lub kluczowy element działalności, sięga 85%. Jednocześnie jedynie 65% badanych deklaruje gotowość do inwestowania środków finansowych w związane z nim projekty. Spośród nich 30% planuje alokować na ten cel 10-15% swojego przychodu, podczas gdy u największej grupy, czyli 42%, wskaźnik ten oscyluje między 6 a 9%.

Wyzwania na drodze ku zrównoważonej transformacji

W opinii przedsiębiorców największa trudność w realizowaniu inicjatyw ESG wiąże się z ich finansowaniem – zdobycie środków na inwestycje wspierające zrównoważoną transformację stanowi kluczową barierę dla 57% firm. Dodatkowo 54% respondentów zmaga się z zachowaniem balansu pomiędzy zrównoważonym rozwojem a rentownością działalności.

Niemal połowa badanych organizacji (48%) wskazała problemy z mierzeniem wpływu swoich działań na środowisko i społeczeństwo. Kolejnymi trudnościami w realizacji zrównoważonych celów są w opinii polskich przedsiębiorców: brak wiedzy i osób do pracy w obszarze ESG (45%), integracja zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu dostaw (44%), nadążanie za zmieniającymi się przepisami (43%) oraz zwiększenie świadomości i zaangażowania pracowników w proces zrównoważonych zmian (39%).

Źródła finansowania inicjatyw ESG

Znacząca większość badanych firm realizuje zrównoważone cele z wykorzystaniem środków własnych (77%), choć metody zewnętrznego wsparcia również cieszą się dużą popularnością. Wiele organizacji korzysta z narzędzi udostępnionych w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – 57% z kredytu ekologicznego, a 14% ze ścieżki SMART. 62% respondentów wskazało w tym kontekście inne instrumenty dotacyjne. Najrzadziej wymienianym przez ankietowanych sposobem pozyskiwania środków na zrównoważoną transformację są inwestorzy oraz venture capitals – tę opcję zadeklarowała co dziesiąta badana firma.

Po proinnowacyjne ulgi podatkowe sięga ponad połowa polskich przedsiębiorców. Z ulgi na badania i rozwój skorzystało 52% badanych organizacji, a z ulgi na sponsoring / CSR – 51%. Zważywszy na fakt, że ulga B+R stanowi obecnie jeden z najbardziej przystępnych mechanizmów wsparcia finansowego, wydaje się, że odsetek korzystających z niej przedsiębiorstw powinien być wyższy.

Ulga na zrównoważony rozwój – wspólna inicjatywa Ayming Polska i Konfederacji Lewiatan

Obecnie na rynku funkcjonuje szereg narzędzi finansowych, które mają na celu penalizację firm za działania szkodzące środowisku, takie jak podatek od wydobycia kopalin czy opłata za gospodarowanie odpadami. Jednocześnie istnieje znacząca luka w zakresie promowania działań zgodnych ze standardami ESG. Jest to wyraźny sygnał, że potrzebne są nowe inicjatywy, które nie tylko ograniczałyby negatywne skutki działalności gospodarczej, ale także aktywnie wspierały przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań zrównoważonych.

W reakcji na tę sytuację Ayming Polska i Konfederacja Lewiatan wyszły z inicjatywą wprowadzenia w życie nowej ulgi podatkowej. Tzw. “ulga na zrównoważony rozwój” miałaby na celu umożliwienie firmom odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z realizacją działań proekologicznych i prospołecznych. Blisko 9 na 10 respondentów uważa, że taka preferencja byłaby istotną zachętą do realizacji celów zrównoważonych oraz spełniania wymogów raportowania ESG. Propozycja została przedstawiona rządowi na początku bieżącego roku.

Wykorzystać pełen potencjał

Włączanie praktyk zrównoważonych w strategie firm to obecnie warunek konieczny dla utrzymania ich rynkowej pozycji i budowania przewag konkurencyjnych. To również istotny komponent rozwijania innowacyjności przedsiębiorstw. Efektywne wdrożenie procesów zrównoważonej transformacji jest jednak zadaniem kosztownym, dlatego warto pamiętać, aby szukając środków na jego realizację korzystać z pełnego potencjału dostępnych instrumentów finansowych: dotacji, programów unijnych, ale również proinnowacyjnych ulg i zachęt podatkowych.


Raport “Biznes w równowadze” został oparty na wynikach badania przeprowadzonego przez agencję IQS metodą CATI w dniach od 26 lutego do 6 marca 2024 roku.

W badaniu wzięło udział 157 przedstawicieli kadry zarządzającej dużych firm (250+) w Polsce. Wybór ten został podyktowany faktem, że od przyszłego roku obrachunkowego to właśnie firmy znajdujące się w wyżej wymienionym przedziale zatrudnienia zostaną objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *