Zamknij

Czym jest dyrektywa CSRD i jakie ma znaczenie w kontekście zrównoważonej transformacji?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > ABC ESG > Czym jest dyrektywa CSRD i jakie ma znaczenie w kontekście zrównoważonej transformacji?
ABC ESG
27 czerwca, 2024

Obowiązująca od bieżącego roku obrachunkowego unijna dyrektywa CSRD nakłada na firmy nowe obowiązki związane z raportowaniem działań na temat zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie, stanowi znaczący motywator do podejmowania działań ukierunkowanych na zrównoważoną transformację i wyznacza standardy wdrażania kryteriów ESG w organizacjach. Dyrektywa CSRD zobowiązuje firmy do bardziej otwartej i odpowiedzialnej komunikacji na temat aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Cele dyrektywy CSRD

Najważniejszymi celami, które spełniać ma dyrektywa CSRD są:

  • standaryzacja raportowania informacji nt. zrównoważonego rozwoju na poziomie europejskim, dzięki czemu stanie się ono porównywalne i łatwiejsze do egzekwowania,
  • umożliwienie zbierania wiarygodnych, precyzyjnych i kompletnych informacji na temat działalności zrównoważonej przedsiębiorstw,
  • wzmocnienie zaangażowania firm w aktywność związaną z kwestiami środowiskowymi, w tym klimatycznymi oraz społecznymi czy ładem korporacyjnym,
  • zwiększenie liczby firm wdrażających odpowiedzialne praktyki związane z tematami ESG,
  • ograniczenie dezinformacji, greenwashing’u oraz wprowadzania społeczeństwa w błąd na temat zrównoważoności podejmowanych działań.

Raportowanie działań zrównoważonych

Składany przez organizację raport zrównoważonego rozwoju, zgodny z dyrektywą CSRD, powinien zawierać dane dotyczące realizowanych przez nią działań zgodnie ze Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju ESRS. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczenia informacji na temat:

  • Czynników środowiskowych obejmujących adaptację do nich oraz redukcję zanieczyszczenia środowiska, ochronę różnorodności biologicznej, a także odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i stosowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego.
  • Czynników społecznych dotyczących kwestii związanych z zapewnieniem pracownikom równych szans i warunków pracy, a także przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności w całym łańcuchu wartości organizacji.
  • Czynników związanych z ładem korporacyjnym dotyczących szeroko pojętego etycznego zarządzania, działalności lobbingowej, kwestii etycznych, przeciwdziałania korupcji i zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi.

Diagnostyka ESG

Rekomendowane jest aby przed podjęciem pierwszych kroków w procesie raportowania zrównoważonego rozwoju, wykonać pełną diagnostykę ESG oraz ustalić kontekst organizacji i określić łańcuch wartości organizacji. Jest to proces pozwalający określić, jakiego rodzaju polityki dane przedsiębiorstwo już wdrożyło i jakie działania podejmuje na rzecz klimatu, kwestii społecznych czy ładu korporacyjnego. Proces weryfikuje także posiadane certyfikaty czy przebyte. Szczególnie istotnym elementem procesu raportowania jest analiza podwójnej istotności, która pozwala zrozumieć wpływ czynników ESG na działalność przedsiębiorstwa oraz wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo i środowisko, z uwzględnieniem perspektywy finansowej.

Raportowanie działań zrównoważonych musi spełniać ściśle określone kryteria, zdefiniowane w ramach Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Zawierają one 82 wymogi ujawniania informacji, opisane poprzez ponad 1100 punktów danych (ang. data points). Należy pamiętać, że ilość ujawnianych informacji zależy od analizy podwójnej istotności, ustalenia tematów istotnych oraz dostępnych w organizacji informacji.

Proces analizy oddziaływań, ryzyk i szans zakończyć powinno podsumowanie ewentualnych braków organizacji w stosunku do obowiązujących regulacji, w tym plan koniecznych uzupełnień formalnych i ułożenie procesu zbierania danych w czasie.

Transparentność i obiektywizm

Przedsiębiorcy raportujący działania zrównoważone zgodnie z dyrektywą CSRD zobligowani są poddać swoje raporty audytowi biegłego rewidenta. Ma to na celu zapewnienie niezależności jednostki audytującej, wiarygodności i przejrzystości raportowanych informacji. Stanowi to również korzyść dla przedsiębiorców, którzy zyskują cenny argument dla swoich udziałowców, kontrahentów czy inwestorów, dzieląc się dobrymi praktykami i będąc odpowiedzialnym, transparentnym partnerem biznesowym.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *