Zamknij

Myjnia bezdotykowa – sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Myjnia bezdotykowa – sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Aktualności
28 listopada, 2014

Stan faktyczny

Podatnik posiada myjnię samochodową bezdotykową, która składa się z zadaszenia o konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej zamocowanej w płycie fundamentowej żelbetowej za pomocą kotew, posadowionej na utwardzonym placu. Myjnia wyposażona jest w urządzenia techniczne oraz przyłącza. Działka na której zainstalowano myjnię stanowi własność innego podmiotu.
 

Kto podatnikiem?

W analizowanym przypadku, decydujące znaczenie ma określenie, czy myjnia jest trwałe z gruntem związana czy też nie. Jeśli istnieje „trwały związek z gruntem” podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel gruntu w myśl art. 48 Kodeksu Cywilnego. Jeśli zaś myjnia została zainstalowana, w sposób który nie pozwala stwierdzić jej „trwałego związku z gruntem” wówczas podatnikiem podatku od nieruchomości staje się właściciel naniesienia czyli samej myjni.
 

Co opodatkować?

Pod pojęciem budynku rozumie się taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Natomiast budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: obiekty liniowe, sieci techniczne, budowle ziemne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne. Będą to także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, myjnię bezdotykową należy uznać za budowlę. Budowlą będzie zadaszenie myjni, przyłącza oraz utwardzony plac na którym myjnia jest posadowiona. Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie myjni również należy uznać za budowle. W tym zakresie swoje stanowisko określił m.in. Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2013 r nr WF-RWPIO.310.1.2013. W jego opinii myjnia posadowiona w konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej zamocowanej w płycie fundamentowej żelbetowej za pomocą kotew, na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinna być traktowana jako budowla.

Ponadto w piśmie tym prezydent zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym opodatkowaniu powinny podlegać wszystkie elementy tej budowli, gdyż stanowią one integralną całość. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 16 października 2013 r. syg. I SA/Gl 619/13 również uznał myjnię bezdotykową za budowle.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *