Zamknij

Koszty wynagrodzeń kierowników można odliczyć w ramach ulgi B+R

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Koszty wynagrodzeń kierowników można odliczyć w ramach ulgi B+R

W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczać koszty wynagrodzeń nie tylko osób pracujących bezpośrednio w laboratorium, dziale technologii itp., lecz również osób na stanowiskach kierowniczych uczestniczących w projektach badawczo‑rozwojowych – wynika z wyroku WSA w Gliwicach.
 

Z pytaniem o możliwość rozliczenia kosztów wynagrodzeń pracowników na kierowniczych stanowiskach, nadzorujących realizację projektów B+R, zwróciła się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka z branży elektronicznej. We wniosku o interpretację szczegółowo opisała profil swojej działalności (produkcja innowacyjnych urządzeń), poszczególne etapy realizacji projektów oraz prowadzone działania mające na celu osiągnięcie zakładanych rezultatów. Wyjaśniła także, że osoby pełniące funkcje kierownicze sprawują nadzór nad prowadzonymi pracami B+R i doradzają innym pracownikom przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i doświadczenia.

Sprecyzowała, że do obowiązków osób na kierowniczych stanowiskach należą między innymi:

  • opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technologicznego firmy, w tym prowadzenie analiz rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii;
  • analizowanie i optymalizowanie procesów technologicznych;
  • uczestniczenie w opracowywaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju technologicznego;
  • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykorzystywanych technologii;
  • wypracowywanie sprawnych i akceptowalnych metod współpracy poszczególnych działów funkcjonujących u wnioskodawczyni;
  • przygotowywanie kosztorysów.

 

Kierownik tylko wspiera działania B+R?

Spółka liczyła na potwierdzenie, że koszty osobowe związane z zatrudnieniem tych osób może rozliczyć w ramach ulgi B+R. Argumentowała, że wykonywane przez kierowników prace są nieodzowną częścią realizacji projektów B+R i są niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.

Dyrektor KIS uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe (interpretacja o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.364.2019.1.MO). Stwierdził, że prace realizowane przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie spełniają wymagań zdefiniowanych w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT i nie wiążą się bezpośrednio z prowadzoną działalnością B+R. Wpierają one jedynie działalność B+R – uznał organ.
 

Działalność B+R wg Podręcznika Frascati

W skardze do sądu spółka odwołała się do Podręcznika Frascati „Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej”. Obowiązuje on w krajach OECD do celów statystycznych i zawiera standardowe procedury dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Według tego podręcznika koszty działalności B+R obejmują wszystkie koszty „niezbędne do prawidłowej realizacji działalności B+R”, w tym w szczególności:

  • wykonywanie prac naukowo-technicznych na potrzeby projektów (projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów i badań, konstruowanie prototypów itd.);
  • planowanie i kierowanie projektami B+R, szczególnie w ich aspekcie naukowo-technicznym;
  • przygotowywanie raportów cząstkowych i końcowych dla projektów badawczo-rozwojowych, szczególnie w odniesieniu do aspektów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi;
  • obsługa administracyjna/koordynacja/kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi.

Spółka dodała, że do tego podręcznika odwołuje się samo Ministerstwo Finansów w objaśnieniach do ulgi B+R.
 

Sprawowanie nadzoru ma cechy twórcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację. Potwierdził, że wynagrodzenia osób sprawujących funkcje kierownicze w projektach B+R są kosztem działalności badawczo-rozwojowej. Zwrócił uwagę na to, że osoby sprawujące funkcje kierownicze mają być zaangażowane w prace B+R nie tylko poprzez sprawowanie nadzoru nad pracownikami, lecz także poprzez doradzanie przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i doświadczenia.

– Z tego punktu widzenia, odmiennie niż to stwierdził organ, trudno przyjąć, że czynności nadzorcze czy kontrolne nie miałyby charakteru „twórczego”, podczas gdy czynności osób kontrolowanych czy korzystających z doradztwa taki charakter by miały – stwierdził sąd.

Orzekł więc, że skoro działalność nadzorowanych i kierowanych pracowników jest twórcza (a temu organ nie zaprzeczał), to tym bardziej należy tę cechę przypisać działaniom kadry wyższego szczebla, pod której nadzorem i kierunkiem przeprowadzane są symulacje i testy prototypów.

WSA wyjaśnił, że sprawowanie nadzoru nad pracami o charakterze twórczym jest również pracą twórczą – zwłaszcza, jeśli częścią „nadzoru” jest doradzanie innym pracownikom. Z wniosku o interpretację wynikało, że zakres prac realizowanych przez osoby na stanowiskach kierowniczych nie sprowadza się jedynie do „działań pośrednio związanych z działalnością B+R”, a bezpośrednio stanowi działalność badawczo-rozwojową – zwrócił uwagę sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1588/19

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *