Zamknij

Rodzaje wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Rodzaje wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje

Z raportu rządowego „Inwestycje w Polsce” wynika, że w 2021 r. stopa inwestycji (relacja nakładów na inwestycje do PKB) wyniosła jedynie 16,7 proc., co jest najgorszym wynikiem od początku lat 90. Przedsiębiorcy od wybuchu pandemii zmagają się z niepewną sytuacją gospodarczą i wzrostem rozmaitych kosztów, które zostały spotęgowane przez wojnę w Ukrainie. To zniechęca ich do podjęcia decyzji o nowej inwestycji. Jednak firmy mają do dyspozycji rozwiązania, które mogą im przynieść znaczne oszczędności na różnych etapach realizacji projektu.

 
Jako jeden z głównych hamulców dla nowych inwestycji można wskazać gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych oraz problem z ich dostępnością, co jest wynikiem zerwania łańcuchów dostaw w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Kolejną barierę stanowi dynamiczny wzrost kosztów pracy. Należy również zwrócić uwagę na niestabilność otoczenia administracyjno-prawnego, która utrudnia planowanie w wieloletniej perspektywie – a jest to konieczne przy realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Dodatkowo, w 2022 r. na otoczenie rynkowe negatywnie wpływają trwająca wojna w Ukrainie, galopująca inflacja oraz skokowy wzrost stóp procentowych, który przyczynia się do podrożenia kredytów. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione bariery, warto dokonać przeglądu rozwiązań, które mogą zachęcić firmy do nowych inwestycji.
 

Etap planowania inwestycji

Przystępując do planowania inwestycji, warto dokonać kompleksowego przeglądu form wsparcia oraz zbadać status prawny nieruchomości, na której będzie ona prowadzona. Przyjęcie optymalnych rozwiązań może przynieść wymierne korzyści finansowe zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak również po jego zakończeniu.
 

Polska Strefa Inwestycji

Mechanizm PSI umożliwia uzyskanie zwolnienia z tytułu podatku CIT lub PIT. Wsparciem objęte są wyłącznie nowe inwestycje, jak na przykład:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego.

Wniosek o wsparcie inwestycji należy złożyć do Zarządzającego Obszarem. Do uzyskania pomocy konieczne jest spełnienie określonych kryteriów jakościowych i ilościowych. Warto pamiętać, że zwolnienie strefowe stanowi pomoc publiczną. W związku z tym planując lokalizację inwestycji, warto zwrócić uwagę na mapę pomocy publicznej. Zgodnie z ogólną zasadą, wyższą pomoc można uzyskać w regionach gorzej rozwiniętych oraz tych z najwyższym poziomem bezrobocia.
 

Due diligence nieruchomości

Po wybraniu lokalizacji inwestycji zazwyczaj konieczne jest nabycie odpowiedniego gruntu. W tym zakresie należy wziąć pod uwagę wiele istotnych aspektów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć uzbrojenie terenu, dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych czy też odpowiednie sąsiedztwo (np. w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych – brak osiedli mieszkalnych). Nie można zapomnieć o kwestiach formalnych, takich jak:

  • obciążenia nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej,
  • dostęp do drogi publicznej,
  • obowiązujący plan miejscowy lub możliwość uzyskania warunków zabudowy (w przypadku braku objęcia gruntu planem miejscowym),
  • ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Warto zwrócić również uwagę, czy rada gminy, w której planujemy zrealizowanie inwestycji, nie podjęła uchwały przyznającej preferencje podatkowe inwestorom.
 

Etap projektowania inwestycji

Na tym etapie, poza aspektami technicznymi i funkcjonalnymi, należy przeanalizować kwestie podatkowe. Może się bowiem okazać, że niewielka zmiana w konstrukcji planowanego obiektu pozwoli na oszczędności w podatku od nieruchomości, liczone w milionach złotych na przestrzeni wielu lat. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na odpowiednie zapisy we wnioskach o pozwolenie na budowę czy też – już w kolejnym etapie – w pozwoleniu na użytkowanie. Odpowiednia dokumentacja budowlana może być pomocna w uniknięciu dodatkowych zobowiązań podatkowych.
 

Podatek deszczowy

Projektując zagospodarowanie obszaru objętego inwestycją, warto przyjąć takie rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie konieczności ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu, potocznie zwanej podatkiem od deszczu. Często etap projektowania inwestycji jest jedynym momentem, gdy można uniknąć stałej, corocznej daniny.
 

Etap rozliczania inwestycji

W trakcie realizacji prac budowlanych oraz zaraz po ich zakończeniu niezbędne jest dokonanie rozliczenia inwestycji. Przygotowanie odpowiednich zestawień finansowych pozwoli ocenić ekonomiczną opłacalność przedsięwzięcia, rozliczyć wszelkiego rodzaju dofinansowania ze środków publicznych, utworzyć środki trwałe czy też naliczyć prawidłową wysokość podatku od nieruchomości. Na tym etapie należy również pamiętać, iż rozwiązania przyjęte w momencie tworzenia środków trwałych mogą mieć istotne konsekwencje zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i – przede wszystkim – podatku od nieruchomości.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *