Zamknij

Ulga B+R. Przygotowanie się na czynności sprawdzające i kontrole skarbowe

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ulga B+R. Przygotowanie się na czynności sprawdzające i kontrole skarbowe
Baza wiedzy
4 maja, 2020

Z badania wynika, że niemal połowa firm rozliczających ulgę B+R ma doświadczenia związane z przeprowadzeniem czynności sprawdzających lub kontroli przez urzędy skarbowe.

Rozliczenie ulgi B+R sprowadza się do tego, że podatnik sam wypełnia i składa deklarację CIT-BR lub PIT-BR. W związku z tym można spodziewać się otrzymania zapytania ze strony urzędu skarbowego. Weryfikacja dokumentacji przez urzędy skarbowe to standardowa procedura, wynikająca z deklaratywnego charakteru rozliczenia ulgi. Każdy przedsiębiorca powinien przechowywać dokumenty ściśle powiązane z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz z odnoszącymi się do nich wydatkami przez ustawowy okres pięciu lat.

Czynności sprawdzające lub kontrola skarbowa są szansą na sprawdzenie poprawności rozliczeń i zebranej dokumentacji. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej organy podatkowe ograniczają weryfikację rozliczenia ulgi do czynności sprawdzających, rzadko dochodzi do kontroli skarbowych.

W trakcie czynności sprawdzających urząd skarbowy zazwyczaj prosi o przedstawienie:

  • ewidencji czasu pracy pracowników biorących udział w pracach badawczo-rozwojowych wraz z wykazem pracowników,
  • oświadczeń, że zakwalifikowano koszty pracownicze wyłącznie w zakresie wynikającym z ewidencji przesłanej do urzędu,
  • kart wynagrodzeń oraz dowodów wpłat do ZUS-u,
  • pełnej dokumentacji potwierdzającej, że zakwalifikowane projekty były projektami badawczo-rozwojowymi zgodnie z definicją zapisaną w odpowiedniej ustawie,
  • potwierdzeń zakupu materiałów i surowców, sprzętu specjalistycznego, nabycia usługi kwalifikowanej do ulgi (zamówienia, faktury, umowy).

– Jeśli urząd skarbowy wykryje jakieś nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji, wymaga najczęściej jedynie jej uzupełnienia. Chodzi np. o dostarczenie oświadczeń, że odliczone koszty od podstawy opodatkowania nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie oraz że podatnik nie prowadził działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie dokumentów księgowych potwierdzających wyodrębnienie kosztów w ewidencji rachunkowej – tłumaczy Michał Barszcz, Kierownik Projektu w Dziale Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska.

W obecnym stanie prawnym niezłożenie stosownych wyjaśnień, niedostarczenie korekty deklaracji czy też bezczynność podatnika wobec urzędu skarbowego może spowodować uruchomienie procedury kontrolnej lub postępowania podatkowego.

W gestii kontrolowanego leży skompletowanie i weryfikacja dokumentacji z obszaru objętego kontrolą. Warto przed rozpoczęciem czynności kontrolnych poprawić wykryte nieprawidłowości w złożonej deklaracji, uzasadniając dokonane zmiany. Należy również sprawdzić dokumentację, zebrać wszystkie faktury i upewnić się, czy księgi rachunkowe są prowadzone według aktualnych przepisów. Podatnik powinien pamiętać też o uiszczeniu ewentualnych zaległości podatkowych razem z odsetkami
za zwłokę.

Najczęstsze nieprawidłowości

  • brak wszystkich faktur, umów i innych dokumentów, które potwierdzałyby koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową
  • brak dokumentacji dowodowej opisującej realizowaną działalność B+R
  • nieprawidłowo przygotowana ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w B+R
  • brak wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych w ewidencji zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • rozliczenie ulgi B+R przez podatnika prowadzącego na podstawie zezwolenia działalność w specjalnej strefie ekonomicznej po wyczerpaniu limitu pomocy strefowej

WIĘCEJ W RAPORCIE

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *