Zamknij

Wpłaty na PFRON bez tajemnic

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Wpłaty na PFRON bez tajemnic
Baza wiedzy
29 lipca, 2021

Pracodawcy mają kilka sposobów na obniżenie kosztów pracy bez konieczności redukcji zatrudnienia lub zamrożenia wynagrodzeń. Jednym z nich jest weryfikacja wysokości wpłat na PFRON
 

PFRON – podstawowe informacje

  1. Obowiązek comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy każdego pracodawcy, który:
  • zatrudnia co najmniej 25 pracowników,
  • liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wynosi mniej niż 6%.

W lutym 2021 roku kwota płacona za każdy brakujący etat dla osoby z niepełnosprawnością wynosiła 2 101,17 zł. Jest ona iloczynem stałej 40,65% oraz średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

  1. Podstawowym dokumentem przekazywanym do PFRON jest deklaracja DEK-I-0. Należy ją składać do 20. dnia każdego kolejnego miesiąca. Przykładowo, deklaracja za marzec, powinna trafić do PFRON najpóźniej do 20 kwietnia.

Pracodawca podaje w deklaracji wszelkie dane dotyczące zatrudnienia, w tym liczbę zatrudnionych osób z niepełnosprawnością, oraz ewentualnych ulg we wpłatach na PFRON. Do takich ulg zaliczamy współpracę z podmiotami ze statusem zakładu pracy chronionej lub zakładem aktywizacji zawodowej.

W przypadku korzystania z ulg należy do comiesięcznej deklaracji DEK-I-0 sporządzić także załącznik DEK-I-u, w którym opisuje się wykorzystywane ulgi.
 

Jak skutecznie obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Zatrudnienie na umowę o pracę choć jednej osoby z niepełnosprawnością zauważalnie redukuje wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Istnieje także rozróżnienie na stopnie niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami. Gdy pracownik posiada takie orzeczenie, jego etat w deklaracji liczy się jak trzy etaty dla stopnia znacznego oraz dwa dla stopnia umiarkowanego.

Przykładowo, jeden etat osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami pozwoli zredukować kwotę PFRON o 6 303,51 zł miesięcznie (dane na luty 2021).

Obniżenie wysokości wpłat na PFRON, oprócz zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, jest również możliwe dzięki współpracy z podmiotami ze statusem zakładu pracy chronionej (ZPCH) bądź zakładem aktywizacji zawodowej (ZAZ). W tym przypadku ulgi we wpłatach na PFRON nie mogą przekroczyć 50% wpłaty należnej do PFRON.

Gdy wysokość uzyskanej ulgi przekracza możliwości odpisowe, można z nich korzystać jedynie przez 6 miesięcy od daty otrzymania informacji o uldze.
 

Współpraca z ZPCH lub ZAZ

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywizacji zawodowej mogą wystawić informacje o obniżeniu wysokości wpłat na PFRON (INF-u) jedynie na usługi oraz produkcję własną. W pulę usług nie zalicza się sprzedaży czy pośrednictwa.

Podmioty te muszą otrzymywać terminową oraz pełną zapłatę za wystawioną fakturę. Uchybienia spowodują brak możliwości wystawienia informacji o uldze na PFRON. Od tych obostrzeń nie ma ustępstw.

Ulga, jaką pracodawca otrzymuje po opłaceniu faktury, nie może przekraczać 50% wartości tej faktury netto. Zatem za fakturę opiewającą na 100 000 zł netto, pracodawca może uzyskać ulgę w wysokości maksymalnie do 50 000 zł.

Wartość procentowa, która jest stosunkiem wartości ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami udzielającymi tej ulgi (zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywizacji zawodowej) do kwoty zapłaconej faktury przez pracodawcę, obliczana jest na podstawie wielu zmiennych.

Zaliczymy do nich:

  • wielkość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z odpowiednim orzeczeniem,
  • wysokość przychodu w danym miesiącu,
  • stosunek pensji pracowników do przechodu.

Podobnie jak w przypadku wpłat na PFRON są to dane z ostatniego miesiąca, a zatem ulegają zmianie w stosunku miesięcznym. Wszystkie te dane należy zamieścić w przekazywanej informacji (INF-u).
 

Możliwe oszczędności

Ulgi we wpłatach na PFRON wykorzystywane przez pracodawcę pomniejszają kwotę należną PFRON już po ujęciu etatów zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością. Tym samym oba rozwiązania wpływające na obniżenie wpłat mogą byś stosowane równolegle.

Przykładowo, gdy pracodawca zatrudnia 200 osób, w tym 5 osób z niepełnosprawnością, wysokość wpłat, jakie odprowadzi w danym miesiącu do PFRON, wyniesie 14 708,19 zł. Kwota należna zredukowana zostanie o 10 505,85 zł dzięki zatrudnieniu 5 osób z niepełnosprawnością. Gdy pracodawca skorzysta z ulg dzięki współpracy z podmiotami, które ich udzielają (zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywizacji zawodowej), maksymalną kwotę odpisu stanowić będzie 7 354,09 zł.


 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *