Zamknij

Od 1 października 2016 r. obowiązek audytu energetycznego dla przedsiębiorstw

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Od 1 października 2016 r. obowiązek audytu energetycznego dla przedsiębiorstw
Od 1 października 2016 r. obowiązek audytu energetycznego dla przedsiębiorstw
Aktualności
9 października, 2016

 

Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która nakłada na określone grupy przedsiębiorstw obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Celem zmian jest poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

 

W dniu 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) zastępując jednocześnie obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wprowadza ona obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dla określonych grup przedsiębiorstw. Celem wprowadzenia ustawy jest poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach w zakresie energii, będących wynikiem przeprowadzenia audytu energetycznego na z góry ustalonych warunkach.

W myśl ustawy obowiązek sporządzenia audytu energetycznego został nałożony na przedsiębiorcę, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 mln euro. Audyt energetyczny należy przeprowadzić co najmniej raz na 4 lata.

Obowiązek przeprowadzenia audytu nie dotyczy mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z informacjami Urzędu Regulacji Energetyki, audyt energetyczny musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź eksperta audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Dodatkowo art. 51 ustawy precyzuje terminy przeprowadzenia pierwszego audytu oraz poinformowania Regulatora o dotychczasowych przedsięwzięciach w tym zakresie. Przedsiębiorca zobligowany jest do przeprowadzenia audytu po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. do 30 września 2017 r., a następnie do zawiadomienia Prezesa URE o jego wynikach w terminie do 30 dni od jego przeprowadzenia. W przypadku kiedy przedsiębiorca sporządził audyt energetyczny przed wejściem w życie ustawy, ale nie przed 5 grudnia 2012 r. to należy o tym powiadomić Prezesa URE do 31 października 2016 r.

Ustawodawca przewidział również szereg zwolnień z obowiązku sporządzenia audytu. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego. Warunkiem jest przeprowadzenie w ramach tych systemów audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Autor:

Tomasz Olszewski
Manager Działu Produktów Energetycznych i Zakupów Niestrategicznych

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *