Zamknij

Raportowanie niefinansowe zgodne z CSRD

Przygotowanie na nowe regulacje związane z najnowszą dyrektywą CSRD jest kluczowym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw chcących utrzymać swoją konkurencyjność na rynku. Nasze kompleksowe wsparcie pozwoli ustrukturyzować zarządzanie obszarem ESG oraz odpowie na wszystkie Twoje bieżące potrzeby.

Home > Raportowanie niefinansowe zgodne z CSRD
hugh-whyte-J8bU6-tAGy8-unsplash

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane z m.in. zmianami klimatycznymi, w 2017 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę NFRD, mającą na celu zwiększenie transparentności w zakresie działań środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w dużych przedsiębiorstwach.

Od 2024 roku, w celu ujednolicenia i podniesienia jakości raportów, dyrektywa NFRD zostanie zastąpiona przez dyrektywę CSRD

Nowe przepisy mają na celu nie tylko zwiększenie liczby firm raportujących swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także zapewnienie większej porównywalności tych informacji na poziomie europejskim. Wprowadzony harmonogram przewiduje stopniowe włączanie kolejnych grup firm w obowiązek raportowania. Co więcej, wpływ tych regulacji będzie miał zasięg daleko poza pierwotnie objęte nimi przedsiębiorstwa. Firmy, które zostaną objęte nowymi przepisami, będą oczekiwały od swoich dostawców przestrzegania określonych standardów, co w konsekwencji spowoduje rozprzestrzenianie się tych wymogów na cały rynek.

Wkrótce wdrożenie raportowania ESG stanie się więc obligatoryjne dla dużej części rynku

Sprawdź harmonogram wdrożenia Dyrektywy CSRD dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw


Czym jest ESG?

ESG to skrót od trzech kluczowych czynników oceny pozafinansowej przedsiębiorstw: Środowisko (E – Environment), Społeczna odpowiedzialność (S – Social) oraz Ład korporacyjny (G – Governance).

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania społeczności, akcjonariuszy i inwestorów, coraz więcej krajów wprowadza obowiązek raportowania ESG. Nawet firmy nieobjęte wymogami widzą w tym wartość, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Do wejścia nowych regulacji najlepiej przygotować się już dziś.

Oznacza to przeprowadzenie transformacji w swojej firmie, polegającej na przekształceniu działań CSR w odpowiednie wskaźniki ESG zgodne z najnowszą dyrektywą CSRD 


Nasze kompleksowe wsparcie pozwoli ustrukturyzować zarządzanie obszarem ESG w przedsiębiorstwie oraz odpowie na wszystkie jego bieżące potrzeby 

Odpowiedź na bieżące potrzeby

 • ŚLAD WĘGLOWY
  Dokładnie analizujemy działalność firmy, zbierając różnego rodzaju dane, które następnie przeliczamy na wynikające z nich emisje gazów cieplarnianych. Obliczając ślad węglowy danej organizacji, systematycznie uwzględniamy zakresy 1, 2 i 3. Dzięki temu dostarczamy kompleksowy obraz wpływu przedsiębiorstwa na klimat. Końcowe wyniki są prezentowane w formie zgodnej z aktualnymi wymogami regulacyjnymi, gotowe do publikacji.
 • REDUKCJA EMISJI CO2
  Dokonujemy dogłębnej analizy śladu węglowego. Bazując na uzyskanych informacjach, formułujemy konkretne propozycje działań krótko-, średnio-, długoterminowych i proponujemy ścieżkę redukcji emisji zgodną z wytycznymi Science-Based Targets initiative (SBTi). Dodatkowo, oferujemy unikalną możliwość weryfikacji tych rekomendacji przez samą organizację SBT, zapewniając ich najwyższą jakość i zgodność z aktualnymi standardami.
 • POZYSKIWANIE CERTYFIKATÓW
  Naszym celem jest zapewnienie, że firma spełnia wszystkie wymagania i standardy, aby uzyskać pożądane certyfikaty i wyróżnienia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dostosowujemy rodzaj wsparcia do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Pomagamy pozyskać certyfikaty takie jak m.in. EcoVadis, B-Corp, Science-Based Targets (SBT) oraz Carbon Disclosure Project (CDP).
 • INNE
  Dopasowujemy nasze wsparcie tak, aby odpowiedzieć na bieżące potrzeby klienta – od udziału w przetargach, przez opracowywanie dokumentacji, aż po pozyskiwanie finansowania.

Strukturyzacja i zarządzanie obszarem ESG

 • PEŁNA DIAGNOSTYKA ESG
  Kluczowym etapem w naszym podejściu jest głęboka analiza podwójnej istotności, która pozwala zrozumieć wpływ różnych czynników na działalność przedsiębiorstwa oraz wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo i środowisko. Następnie, spośród ponad 500 dostępnych wskaźników, wybieramy te, które są kluczowe dla specyfiki organizacji. W kolejnym etapie sprawdzamy, jak firma dostosowuje się do obowiązujących regulacji ESG i wskazujemy ewentualne braki. Wszystko to prowadzi do opracowania solidnej strategii raportowania dla działań w roku bieżącym oraz w perspektywie długoterminowej.
 • OCENA WPŁYWU
  Gromadzimy dane i obliczamy ślad węglowy. Analizujemy wpływ firmy na środowisko, uwzględniając zanieczyszczenie, gospodarowanie wodą i różnorodność biologiczną. Zbieramy wskaźniki z zakresu warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników, kultury korporacyjnej, mechanizmów przeciwdziałania korupcji i relacji z dostawcami usług.
 • KIERUNEK I PLAN DZIAŁAŃ
  Określamy kierunek redukcji emisji oraz przygotowujemy spójny plan działań do uwzględnienia w raporcie niefinansowym. Dodatkowo przeprowadzamy weryfikację Polityki CSR pod kątem jej spójności z aktualnymi działaniami przedsiębiorstwa.
 • RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZGODNY Z CSRD
  Przygotowujemy dokładny raport niefinansowy, skupiając się na zagadnieniach kluczowych z punktu widzenia firmy. Monitorujemy wyznaczone kierunki ESG. Dodatkowo, dokładnie oceniamy efektywność wdrożonych działań, aby potwierdzić ich skuteczność i realne korzyści dla organizacji. W razie potrzeby dostarczamy również raport zrównoważonego rozwoju, Politykę CSR, która stanowi kompendium działań firmy w obszarze CSR, a także pomagamy w opracowaniu polityki inkluzyjności oraz kodeksu etycznego, stanowiących fundamenty odpowiedzialnego działania w biznesie.

Co nas wyróżnia?

Szybkość i skuteczność

Koncentrujemy się na aspektach ESG, które naprawdę mają znaczenie dla biznesu. Pracujemy w oparciu o twarde, kwantyfikowalne dane. Działamy dynamicznie, a wysoka jakość naszej pracy jest dodatkowo wzmacniana dzięki technologii generative AI oraz wymianie kompetencji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi oddziałami Ayming na całym świecie.

Zaangażowanie o zasięgu międzynarodowym

 Posiadamy silne ugruntowanie na rynkach europejskich. Czerpiemy z najlepszych praktyk i dokładnych analiz porównawczych na różnych płaszczyznach – lokalnych, międzynarodowych czy branżowych. Wszystko to, by dostarczać naszym klientom najwyższej jakości rozwiązania.

Wsparcie w finansowaniu inwestycji ESG

Dzięki naszemu doświadczeniu w pozyskiwaniu finansowania, pomagamy firmom w zdobyciu niezbędnych środków, aby przyspieszyć transformację ESG ich działalności


Czy wdrażać ESG w firmie? 10 razy TAK! 

1. Wymogi regulacyjne

Zgodnie z Europejską Dyrektywą CSRD, już od 1.01.2024 r. firmy są zobligowane do sporządzania raportów niefinansowych na nowych, bardziej rygorystycznych, zasadach.

2. Finansowanie i inwestorzy

 Banki i fundusze inwestycyjne oceniają klientów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Firmy, które nie spełniają kryteriów ESG, mają coraz większe problemy z pozyskaniem finansowania z banku. Z kolei inwestorzy coraz częściej wybierają do portfela podmioty w oparciu o ratingi ESG.

3. Przetargi i finansowanie publiczne

 Udział w przetargach czy ubieganie się o finansowanie publiczne coraz częściej wymaga od firm spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania społecznego i środowiskowego.

4. Oszczędzanie energii i zasobów

Przy rosnących kosztach energii i spadku dostępności zasobów, optymalne zarządzanie tym obszarem przynosi realne korzyści ekonomiczne.

5. Redukcja ryzyka

W ESG uwzględnia się wiele ryzyk, m.in. fizycznych, regulacyjnych, technologicznych czy wizerunkowych. Zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy.

 6. Weryfikacja łańcucha wartości

Mierzenie, kontrolowanie i ulepszanie wpływu łańcucha wartości firmy na środowisko i społeczeństwo jest konieczne dla zachowania konkurencyjności biznesu.

7. Wzmocnienie marki pracodawcy

Zaangażowane społecznie organizacje przyciągają do siebie top talenty z rynku i zatrzymują najlepszych pracowników.

8. Reputacja firmy

Walka ze zmianami klimatycznymi, polityka ochrony środowiska i zobowiązania społeczne biznesu to tematy cieszące się dużym zainteresowaniem i podlegające ciągłej ocenie opinii publicznej.

9. Odpowiedzialność

Walka ze zmianami klimatycznymi jest wspólną sprawą wszystkich przedsiębiorstw – w kontekście jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń.

10. Pozytywny wpływ

Działania na rzecz klimatu, środowiska i społeczeństwa przestały być opcjonalne. Przyszłość należy do tych, którzy wiedzą jak zapewnić zrównoważony rozwój swojego biznesu.


Dyrektywa CSRD kogo dotyczy i od kiedy?

Firmy 500+ 

Podlegające NFRD i spełniające jedno z dwóch kryteriów: 20M EUR w bilansie lub 40M EUR przychodów.

Rok obrachunkowy: 2024

Rok raportowy: 2025

Firmy 250+

Niepodlegające NFRD, spełniające dwa z trzech kryteriów: >250 pracowników, 25M EUR w bilansie lub 50M EUR przychodów.

Rok obrachunkowy: 2025

Rok raportowy: 2026

MŚP

Notowane na giełdzie, które spełniają dwa z trzech kryteriów: >10 pracowników, bilans 350 tys. EUR lub obrót 700 tys. EUR. Instytucje kredytowe.

Rok obrachunkowy: 2026

Rok raportowy: 2027Powrót do góry