Zamknij

Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców będących właścicielami gruntów rolnych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców będących właścicielami gruntów rolnych

 

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Nowe regulacje prawne mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie wielu podmiotów działających na polskim rynku. Zmiany obejmują swoim zasięgiem znacznie więcej sytuacji niż tylko sprzedaż gruntów rolnych.

 

W związku z nową sytuacją prawną, przedstawiamy Państwu poniżej listę głównych zmian, ich możliwy wpływu na działalność przedsiębiorców oraz rozwiązania, które możemy zaproponować naszym klientom.

 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych od 30 kwietnia 2016 r. należą:

  • ograniczenie możliwości zakupu gruntów rolnych (swobodnie nabywać je będą mogli wyłącznie rolnicy indywidualni zamieszkujący przez okres przynajmniej 5 lat na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość rolna);
  • zakaz sprzedaży gruntów rolnych w okresie 10 lat od ich zakupu;
  • przyznanie Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,3 ha;
  • przyznanie Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami gruntów rolnych;
  • nadanie Agencji Nieruchomości Rolnych prawa przeglądania ksiąg i dokumentów spółki przed nabyciem jej udziałów (akcji);
  • prawo pierwokupu ziemi rolnej należącej do spółek osobowych prawa handlowego, w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika.

 

Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzone zmiany znacząco ograniczają możliwość obrotu ziemią rolną, co przełoży się na trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa. Po pierwsze, z dużym prawdopodobieństwem, ustawa przyczyni się do spadku wartości gruntów rolnych wynikającego ze znacznego ograniczenia ich sprzedaży na wolnym rynku. Co więcej w każdym przypadku Agencja Nieruchomości Rolnych zyska prawo pierwokupu takiego gruntu po cenie rynkowej. Ponadto mogą powstać trudności przy zakupie gruntów pod nowe inwestycje. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jest to znaczna część dostępnych w Polsce nieruchomości.

Kolejną istotną zmianą, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia jest przyznane Agencji Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek, które są właścicielami gruntów rolnych. Z doświadczenia zespołu Ayming Polska wynika, że ok 30% podmiotów działających na polskim rynku jest właścicielem gruntów rolnych. Agencja przed zakupem będzie miała prawo do przeprowadzenia swoistego audytu spółki. Zyska bowiem nieograniczone prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki. Sam fakt specyficznej kontroli nie będzie obligował Agencji do zakupu udziałów (akcji). W przypadku spółek osobowych prawa handlowego (np. spółki komandytowej czy komandytowo-akcyjnej) agencja będzie miała prawo pierwokupu należących do nich gruntów rolnych, w przypadku zmian wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika.

Należy podkreślić, że transakcje dokonane z ominięciem ustawowych rozwiązań na mocy znowelizowanego art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) są z mocy prawa nieważne.

 

Grunty wyłączone spod działania ustawy

Ustawodawca zakresem nowych przepisów objął zdecydowaną większość gruntów rolnych. W ustawie znalazły się jednak pewne wyjątki – i tak nowymi przepisami nie zostały objęte:

  • grunty rolne o powierzchni do 0,3 ha;
  • grunty rolne, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele inne niż rolnicze;
  • grunty rolne, co do których w dniu wejścia w życie ustawy obowiązywała ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.

W zaistniałej sytuacji prawnej, Ayming Polska przygotował dla Państwa rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z nowymi regulacjami prawnymi. Nasze usługi obejmują szczegółową analizę sytuacji przedsiębiorstwa w świetle nowych przepisów oraz rekomendacje co do dalszych działań.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *