Zamknij

Moduły finansowane w ramach programu FENG

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Moduły finansowane w ramach programu FENG

Różnicą między programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki a poprzednimi programami operacyjnymi – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 – będzie tzw. podejście modułowe. Oznacza to, że w ramach FENG, będzie można sfinansować moduły obejmujące działania badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji oraz jeden, lub kilka z modułów fakultatywnych. 

FENG – moduły główne

Moduł B+R

W ramach modułu B+R dotacje obejmą badania przemysłowe i prace rozwojowe, których rezultatem jest innowacja na skalę krajową. Do konkursów będą mogli zgłaszać się przedsiębiorcy z kategorii MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps). Oddzielne konkursy przewiduje się dla projektów indywidualnych oraz konsorcjalnych. Konsorcja będą mogli tworzyć przedsiębiorcy z organizacjami badawczymi oraz NGO.

Moduł „Wdrożenie innowacji”

Program FENG umożliwi sfinansowanie projektów polegających na wdrażaniu B+R przez samodzielne przedsiębiorstwa lub w zrzeszone ramach konsorcjów. Podobnie jak w module B+R, przewiduje się oddzielne konkursy.

W przypadku realizowania projektu w ramach konsorcjum, partnerem we wdrożeniu może zostać zarówno organizacja badawcza, jak i NGO. Wsparcie obejmować będzie wdrożenia prac B+R realizowanych samodzielnie lub zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę.

Kolejną nowością jest przewidziane w tym module wsparcie, jakim jest tzw. dotacja warunkowa. Jest to rodzaj finansowania częściowo zwrotnego, w ramach którego przedsiębiorca będzie mógł poznać kwotę dopiero po 4 latach od zakończenia projektu. Wysokość dotacji zależeć ma również od skumulowanego przychodu uzyskanego ze wdrożenia.

Preferowane mają być projekty dobrze przygotowane i rzeczywiście zrealizowane. Im wyższy przychód osiągany z wdrożenia prac B+R, tym niższa kwota do zwrotu. Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na dotację bezzwrotną 30%. W ramach dofinasowania zwrotnego, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić minimum 10% kwoty wyjściowej.

Program FENG przewiduje dwa moduły główne. Resztę stanowią tzw. moduły fakultatywne. 

Moduły fakultatywne

Moduł Infrastruktura B+R

W ramach modułu „Infrastruktura B+R” dofinansowanie ma popłynąć do przedsiębiorców chcących utworzyć lub rozwijać centrum badawczo-rozwojowe na terytorium Polski. Środki uzyskają wnioskodawcy opracowujący agendę badawczą. Agenda badawcza w tym module, to nic innego jak plan realizacji prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych), mających na celu wdrożenie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (w zakresie produkcji wyrobów lub usług) spójnych z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Z założenia, prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane w całości z innych środków. Forma pomocy publicznej w tym module, to regionalna pomoc inwestycyjna.

Moduł Cyfryzacja

Moduł „Cyfryzacja” ma wspomóc przedsiębiorców w inwestycjach związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych. Celem może być zarówno transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego czy zwiększenie cybersecurity. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Z kosztów kwalifikowanych wykluczone będą wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego oraz systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak i w ramach pomocy de minimis.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw

„Zazielenienie przedsiębiorstw” to wsparcie działań w zakresie transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wlicza się w to rozwój nowych modeli biznesowych. Z założenia, działania te mają prowadzić do zmiany myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej. Szczególnie ważne będzie tutaj uwzględnienie jej aspektów środowiskowych i przestawienie jej na model cyrkularny. Wlicza się w to wybór kontrahentów i zasobów, projektowanie produktów i usług, zrównoważona produkcja i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.

Moduł ten obejmuje wsparcie m.in.:

 • ekoprojektowania,
 • weryfikacji technologii środowiskowych (EnvironmentalTechnology Verification, ETV),
 • przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-CycleAssessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product EnvironmentalFootprint, PEF),
 • wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.

Rozwiązania będą musiały wykazać się innowacyjnością co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie  w ramach modułu obejmuje regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc de minimis oraz 7 różnych rodzajów pomocy „środowiskowej”.

Moduł Internacjonalizacja

W tym przypadku finansowanie będzie dotyczyć procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, zmierzającego m.in.  do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą i udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości. W ramach tego możliwe będzie finansowanie udziału przedsiębiorcy w targach zagranicznych czy gospodarczych misjach wyjazdowych lub przyjazdowych o randze międzynarodowej związanych tematycznie z promowanym produktem. Wsparcie obejmować ma także usługi doradcze związane z internacjonalizacją produktu. Drugim elementem finansowanym w module „Internacjonalizacja” jest uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.

Dla dużych przedsiębiorców ustanowiony został limit środków udzielanych w ramach pomocy de minimis: do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu B+R.

Moduł Kompetencje

Ostatni z prezentowanych modułów fakultatywnych ma wspierać doskonalenie kompetencji, pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Te należy rozumieć jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *