Zamknij

Kiedy prezes zarządu spółki musi zostać zgłoszony do ZUS?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Kiedy prezes zarządu spółki musi zostać zgłoszony do ZUS?
Aktualności
13 stycznia, 2015

Jeden z dwóch wspólników spółki z o.o., posiadający 60% udziałów od 15 lipca 2013 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Funkcja w zarządzie została mu powierzona w drodze powołania. Nie została z nim podpisana dodatkowa umowa (o pracę, zlecenia, kontrakt menedżerski) chociaż za wykonywanie swoich obowiązków prezes ma uzyskiwać wynagrodzenie. Czy w tej sytuacji od kwoty wynagrodzenia, z tytułu pełnionej funkcji trzeba opłacać składki ZUS? Czy członka zarządu powołanego uchwałą wspólników w ogóle należy zgłaszać do ZUS?

 

W przedstawionej sytuacji prezes zarządu nie będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Samo pełnienie funkcji w zarządzie (tylko w ramach stosunku organizacyjnego) nie stanowi tytułu do ubezpieczeń jeżeli nie towarzyszy mu żadna inna umowa, skutkująca obowiązkiem ubezpieczeniowym.

 

Prezes spółki na podstawie powołania

Członek zarządu spółki z o.o. jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Istnienie (lub nieistnienie) obowiązku opłacania składek za taką osobę zależy od tego, na jakiej podstawie pełni ona swoją funkcję. Jeżeli wykonuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, spółka nie powinna zgłaszać prezesa zarządu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma znaczenia, czy za pełnienie swej funkcji członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie, czy też sprawuje funkcję nieodpłatnie. Od przychodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółka, jako płatnik składek, nie będzie opłacała za prezesa żadnych składek.

Taką wykładnię potwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2013 r. stwierdzając, że: „Osoba powołana na członka zarządu, aby otrzymywać wynagrodzenie, nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług (…). Treść przepisu art. 6 oraz powiązanych art. 11 i art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwala uznać, iż powołanie w znaczeniu bezumownego powierzenia funkcji organu spółki – członka zarządu (na podstawie art. 201 ksh) nie stanowi samoistnego tytuł podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne”.

Niestety z faktem braku obciążeń składkowych wiąże się również brak jakichkolwiek korzyści, które normalnie wynikają z podlegania ubezpieczeniom. Prezes zarządu spółki z o.o., za którego nie są opłacane żadne składki, nie ma prawa do bezpłatnej opieki medycznej (brak ubezpieczenia zdrowotnego), nie odkłada składek na przyszłą emeryturę (brak ubezpieczenia emerytalnego) i nie może liczyć na świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa (brak ubezpieczenia chorobowego).

Przykład

Aneta B. jest prezesem zarządu spółki z o.o. Do pełnienia swojej funkcji została powołana w drodze uchwały wspólników. Za wykonywanie swoich obowiązków otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 12 500 zł, ale przysługuje jej ono na mocy uchwały a nie na podstawie umowy zawartej ze spółką. Nie posiada także innych tytułów do ubezpieczeń.

W tej sytuacji za Anetę B. nie są odprowadzane do ZUS żadne składki. Nie może ona korzystać z bezpłatnej służby zdrowia, nie powiększa się kapitał jej składek na przyszłą emeryturę. W przypadku choroby lub urodzenia dziecka nie będzie miała również prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Możliwość dostępu do świadczeń medycznych, finansowanych z NFZ  można zapewnić sobie poprzez:

  • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny (np. przez ubezpieczonego męża),
  • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (wiąże się to z obowiązkiem comiesięcznego opłacania składki zdrowotnej)

Aneta B. może również przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, aby gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę. Nie ma natomiast możliwości, aby przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, które zapewniłoby jej prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego.

 

Stosunek organizacyjny i dodatkowa umowa

Powołaniu może (ale nie musi) towarzyszyć nawiązanie dodatkowego stosunku prawnego. Jeżeli z osobą powołaną w skład zarządu spółka równolegle podpisze umowę o pracę lub umowę zlecenia (albo inną umowę o tym charakterze, np. kontrakt menedżerski) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne takiej osoby należy opłacać na zasadach obowiązujących – odpowiednio – w odniesieniu do pracowników lub zleceniobiorców.

Przepisy wskazują szczególny tryb reprezentacji stron umowy o pracę, zawieranej z członkiem zarządu spółki z o.o. W umowie między spółką z o.o. a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie może być zmieniony postanowieniami umowy spółki. Umowa o pracę zawarta w inny sposób – np. podpisana przez innego członka zarządu, bez odrębnego pełnomocnictwa – jest z mocy prawa nieważna (chociaż nie przesądza to jeszcze o fakcie, czy stosunek pracy został zawarty – por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. I PK 16/10).

 

WAŻNE!

W umowie między spółką z o.o. a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Częściej niż w ramach stosunku pracy członkowie zarządu wykonują swoje zadania w ramach umowy cywilnoprawnej. Może to być albo typowa umowa zlecenia, albo inna umowa o tym charakterze (umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski, inna umowa o charakterze umowy zlecenia). Członek zarządu zatrudniony na takiej podstawie powinien zostać zgłoszony do ZUS na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *