Zamknij

Względy techniczne w podatku od nieruchomości – wyrok NSA

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Względy techniczne w podatku od nieruchomości – wyrok NSA
Aktualności
15 lutego, 2018

W wydanym 10 stycznia 2018 r. wyroku (sygn. II FSK 3198/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż w stanie prawnym obowiązującym w rozpatrywanej sprawie, nieuzasadnione było uznawanie nakazu rozbiórki jako pozytywnej przesłanki występowania względów technicznych, która umożliwiała opodatkowanie nieruchomości stawką preferencyjną jak dla budynków tzw. pozostałych.

 

Sporne stanowisko stron dotyczyło przesłanki „względów technicznych”. W stanie faktycznym Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2011-2014, wskazując iż w stosunku do jednej z opodatkowanej przez nią nieruchomości wystąpiły  „względy techniczne”, które uniemożliwiały wykorzystanie jej do prowadzenia działalności gospodarczej. Według przepisów jakie obowiązywały w latach objętych wnioskiem, wspomniana nieruchomość powinna być opodatkowana stawką przewidzianą dla budynków „pozostałych”.

Organ podatkowy nie podzielił zdania podatnika, które następnie zakwestionowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymując  w mocy decyzje organu podatkowego pierwszej instancji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Spółka zarzuciła m.in. przyjęcie przez Organ pierwszej instancji odmiennego stanowiska wynikającego z decyzji organu nadzoru budowlanego oraz decyzji Starosty w sprawie pozwolenia na rozbiórkę budynku, które Spółka otrzymała przed złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a także błędną wykładnię pojęcia „względów technicznych”. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska strony Skarżącej, uznając że „sporny budynek z uwagi na względy techniczne nie mógł być wykorzystywany w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej”. Następnie Kolegium wniosło o uchylenie zaskarżonego wyroków całości.

 

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w osnowie wyroku uznał stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za prawidłowe., stwierdzając że w sprawie zaistniały „względy techniczne”, które mając charakter trwały i w konsekwencji uniemożliwiający Podatnikowi korzystanie ze spornej nieruchomości. Jednakże samo wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórce nie jest wystarczającą przesłanką do zaistnienia  „względów technicznych”. O wystąpieniu spornej przesłanki świadczy zakres zleconych prac zawartych w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którą Spółka również posiadała.

Zdaniem NSA, przy zaistnieniu „względów technicznych” należało zbadać  zakres prac, których wykonanie pozwoliłoby na umożliwienie korzystania z budynku w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej. W spornym stanie faktycznym, prace remontowe jakie miały prowadzić do odnowienia zniszczonej nieruchomości, prowadziły do przyjęcia, że wystąpiły „względy techniczne” uniemożliwiające  opodatkowanie budynku stawkami właściwymi dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na podstawie art. 184 p.p.s.a

 

Co na to ustawodawstwo?

W obecnym stanie prawnym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która jest wiążąca dla podatku od nieruchomości, Podatnik nie znajdzie już zapisu  o „względach technicznych”, a wyłączenie obiektu z opodatkowania ze względu na zły stan technicznych ograniczono jedynie do zasad wynikających z art. 2 ust. 2a pkt 3 wspomnianej ustawy, który odwołuje się do art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. Wcześniej określenie „względy techniczne” było pojęciem niedookreślonym, powodującym nierzadko spór pomiędzy Podatnikami a organami podatkowymi.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, co potwierdzał we wcześniejszych wyrokach, za „względy techniczne” można było uznać obiektywne przeszkody, które sprawiały, że przedmioty opodatkowania nie są i trwale nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, ale także musiały wyłączać możliwość wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *