Zamknij

Nowelizacja Prawa budowlanego wpłynie na opodatkowanie obiektów budowlanych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Nowelizacja Prawa budowlanego wpłynie na opodatkowanie obiektów budowlanych

Zbiór zasad dotyczących podatku od nieruchomości został zawarty w ustawie o podatkach i opłatach (dalej: „upol”). Ustawa ta w wielu miejscach zawiera jednak odesłania do ustawy Prawo budowlane. W związku z tym wszelkie zmiany Prawa budowlanego oddziałują również na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 19 września 2020 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego, która może wpłynąć na zasady opodatkowania instalacji zlokalizowanych wewnątrz budynków, obiektów kontenerowych oraz stacji transformatorowych.

 
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt 4, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielnie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć protokoły badań i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. W praktyce oznacza to, iż inwestor – kończąc proces inwestycyjny – będzie musiał wskazać, jakie instalacje uznaje za niezbędne do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 

Instalacje jako część budynku lub oddzielne obiekty

Czynność ta może mieć niebagatelny wpływ na przyszłe opodatkowanie nieruchomości należących do inwestora. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, definiując „budynek”, odwołuje się do pojęcia „obiektu budowlanego” z Prawa budowlanego. W art. 3 tejże ustawy definicja „obiektu budowlanego” wygląda następująco:

należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Mając na względzie wyżej opisane okoliczności, występuje duże prawdopodobieństwo, iż organy podatkowe będą uznawały za część budynków (niepodlegającą odrębnemu opodatkowaniu) jedynie takie instalacje, które na etapie zgłoszenia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestor określi jako zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pozostałe instalacje mogą być traktowane jako odrębne obiekty budowlane, czyli budowle, które podlegają opodatkowaniu od wartości stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W przypadku przedsiębiorców będących właścicielami budynków przemysłowych może to spowodować znaczne zwiększenie obciążeń podatkowych. Bardzo istotne będzie uwzględnienie aspektu podatkowego już na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.
 

Kontenery i stacje transformatorowe do opodatkowania?

Drugą istotną kwestią jest brzmienie art. 29 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane. Wśród obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, wymienia się obiekty kontenerowe oraz stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35 m2. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym za budowlę mogą być uznane jedynie obiekty, które zostały wymienione w ustawie Prawo budowlane. Dotychczas obiekty kontenerowe i stacje transformatorowe nie były wymieniane przez ustawodawcę jako obiekty budowlane. W związku z tym w doktrynie i orzecznictwie przeważał pogląd, iż nie podlegają one opodatkowaniu. Zmiana przepisów może jednak zaowocować koniecznością wykazania ich w podstawie opodatkowania w kategorii „budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *