Zamknij

50% kosztów uzyskania przychodu dla programistów

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > 50% kosztów uzyskania przychodu dla programistów
Baza wiedzy
22 listopada, 2019

W katalogu działalności objętych ulgą dla twórców, która umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, mieści się aktywność twórcza w zakresie programów komputerowych. Dotyczy to prac autorskich programistów, architektów IT, analityków systemów komputerowych, webdeveloperów, grafików komputerowych i product ownerów. Sądy w Polsce przychylnie rozpatrują skargi od indywidualnych interpretacji podatkowych podważających możliwość odliczenia kosztów autorskich przez informatyków.
 
 
Programy komputerowe podlegają takiej samej ochronie prawno-autorskiej, jak utwory literackie i obejmuje ona ich wszystkie formy. Taki program musi spełniać kilka warunków, tj. powinien być:

 • wytworem działania człowieka,
 • przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze odznaczającym się oryginalnością, niepowtarzalnością, niebanalnością, nierutynowością i elementami indywidualizującymi twórcę,
 • ustalony w jakiejkolwiek postaci kodu źródłowego czy wynikowego lub też innej formie zapisu.

Do dzieł twórczych związanych z pracami nad programami komputerowymi mogą należeć:

 • opisy koncepcji,
 • analizy, specyfikacje, instrukcje, propozycje rozwiązań architektonicznych czy systemowych niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z tworzeniem takiego programu,
 • utwory połączone z programem komputerowym (np. utwory audiowizualne), podręczniki użytkownika.

Stworzenie programu komputerowego następuje w momencie, gdy zostanie on zapisany na nośnik – wtedy na program można nałożyć ochronę prawno-autorską. Nie ma przy tym znaczenia, czy jego forma jest czytelna, a zapis widoczny. Istotne, aby efekt jego działania był dostrzegalny.
 

Kiedy można odliczyć ulgę dla twórców?

Twórca programu komputerowego może zostać objęty ulgą dla twórców, jeśli:

 • posiada status twórcy,
 • otrzymuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego – honorarium autorskie,
 • uzyskuje przychody z określonych rodzajów działalności (tworzenie oprogramowania, działalność B+R),
 • jego utwór zaistniał w świetle prawa autorskiego,
 • doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do stworzonego utworu.

W „Projekcie interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania 50% kosztów autorskich” z 3 stycznia 2019 r. przyjęto, że dla uznania części wynagrodzenia jako honorarium autorskiego i dla zastosowania wobec niego podwyższonych kosztów uzyskania przychodów konieczne jest:

 • powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i przyjęcie go przez pracodawcę,
 • dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
 • wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika-twórcy.

 

W przypadku wątpliwości

Warto podkreślić, że organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych z zakresu ulgi dla twórców dość często przyjmują szerokie rozumienie działalności w zakresie programów komputerowych. Według utartej ścieżki interpretacyjnej, korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi dotyczy wszelkich utworów, które powstają w związku z działaniami podejmowanymi w celu stworzenia programów komputerowych. Na powstanie programu komputerowego składa się wiele pojedynczych elementów składowych, których powiązanie daje w efekcie produkt informatyczny (utwór). Czynności stanowiące pośrednie rezultaty działalności twórczej powinny zostać zweryfikowane przez pryzmat związku z ostatecznym programem komputerowym.

Jeśli ustalenie autorskiego charakteru prac wykonywanych przez pracownika nastręcza trudności, z pomocą może przyjść Departament Prawny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest organem właściwym do identyfikowania dzieł lub prac autorskich.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *