Zamknij

Nowe propozycje ulg dla innowatorów od 2021 roku

Home > Analizy i aktualności > Komunikaty prasowe > Nowe propozycje ulg dla innowatorów od 2021 roku

Ulga na robotyzację to nie wszystko, co proponuje rząd w zakresie ulg proinnowacyjnych, które mają zacząć obowiązywać w 2021 roku. W planach jest także ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz ulga na prototypy. Propozycje te wpisują się w sukcesywnie rozszerzany wachlarz wsparcia podatkowego dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Zapoczątkowała je wprowadzona w 2016 roku ulga badawczo-rozwojowa, a od ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą korzystać z mechanizmu IP Box skierowanego do firm komercjalizujących prawa własności intelektualnej.

 
Z początkiem przyszłego roku rząd zapowiada wprowadzenie kolejnych zachęt podatkowych, których celem jest uzupełnienie obecnego ekosystemu innowacji. Choć wciąż nie powstały projekty odpowiednich ustaw, to propozycje nowych zapisów pojawiły się w ramach prekonsultacji. Gdyby ulgi weszły w życie od przyszłego roku, przedsiębiorcy mogliby skorzystać z dodatkowych odliczeń od podatku dochodowego i tym samym znaleźć źródło finansowania na projekty innowacyjne.

Propozycje nowych ulg dla innowatorów to niewątpliwie dobra wiadomość dla przedsiębiorców inwestujących w działania badawczo-rozwojowe. Taki krok ze strony polskiego rządu byłby też dużym wsparciem dla firm, które odczuły skutki pandemii Covid-19 i musiały zmniejszyć swoje budżety na projekty B+R. Zapowiadane ulgi stanowiłyby istotną pomoc w rozwoju i unowocześnianiu już istniejącej produkcji, a także przełożyłyby się na atrakcyjność naszego rynku dla zagranicznych inwestorów – zauważa Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarządzający w Ayming Polska.
 

Ulga na inżynierów

Jedną z nowych propozycji jest ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. W jej ramach podatnik będzie mógł zmniejszyć wartość zaliczki na podatek dochodowy oraz wartość zryczałtowanego podatku dochodowego uzyskiwanego od przychodów m.in. ze stosunku pracy pracowników zaangażowanych wyłącznie w prace badawczo-rozwojowe. Powinni oni posiadać tytuł doktora, magistra czy inżyniera, a ich główne zadania w zakresie projektów badawczo-rozwojowych muszą opierać się na wiedzy technicznej i odpowiednim doświadczeniu. Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy posiadający status zakładu pracy chronionej.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będzie dedykowana dla tych podatników, którzy ponieśli stratę za rok podatkowy albo jeśli wysokość dochodu z ich działalności gospodarczej była niższa od kwoty przysługujących im odliczeń z tytułu działalności B+R. Wprowadzenie nowej preferencji ma zwiększyć wykorzystanie potencjału naukowego poprzez wsparcie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a określonymi podmiotami naukowymi, m.in. uczelniami czy instytutami naukowymi i badawczymi – komentuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.
 

Ulga na prototypy

Kolejną propozycją, która ma na celu wsparcie jednego z etapów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jest ulga na prototypy. Rozwiązanie to umożliwi odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów próbnej produkcji nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek. W ustawie ma znaleźć się definicja obu wymienionych pojęć, w ramach których zostaną wskazane grupy kosztów kwalifikowanych do odliczenia. Należeć do nich mają m.in. cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty ulepszenia, koszty nabycia materiałów i surowców, a także koszty badań, ekspertyz i przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu czy homologacji.

Ulga na prototypy ma być skierowana do wszystkich podatników, przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. poniesionych kosztów oraz wyniesie nie więcej niż 10 proc. dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku wystąpienia straty podatkowej w roku poniesienia kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł je rozliczyć jeszcze w przeciągu dwóch kolejnych lat – dodaje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.
 

Ulga robotyzacyjna

Zapowiadana od kilku miesięcy ulga na roboty i koboty ma w założeniu funkcjonować na kształt ulgi badawczo-rozwojowej. Podatnikowi prowadzącemu działalność produkcyjną będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zaliczył do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50 proc. wysokości poczynionych nakładów. Ulga robotyzacyjna ma być wprowadzona na pięcioletni okres, co oznacza, że podatnicy będą mogli rozliczyć wydatki poniesione w latach 2021-2025. W ramach katalogu kosztów ustawodawca planuje uwzględnić m.in. koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (także w ramach umowy leasingu finansowego) oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych, a także koszty szkoleń pracowników oraz te związane z zapewnieniem ergonomii oraz bezpieczeństwa w związku z robotyzacją miejsc pracy.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R odliczenie w roku podatkowym nie będzie mogło przekroczyć dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł odliczyć te koszty w kolejnych sześciu latach, także po 2025 roku. Istotnym elementem do prawidłowego rozliczenia ulgi robotyzacyjnej wydaje się być poprawne interpretowanie definicji robota przemysłowego, która znajdzie się w nowelizowanych przepisach – stwierdza Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik..
 

Zmiany w uldze B+R i IP Box

Jeśli chodzi o już obowiązujące preferencje podatkowe, czyli ulgę badawczo-rozwojową i IP Box, ustawodawca zapowiada wprowadzenie zmian pozwalających na równoczesne korzystanie z obu mechanizmów. Dotychczas nie było możliwe stosowanie ulgi B+R oraz 5-procentowej stawki podatkowej w ramach IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Przepisy zostaną uzupełnione w taki sposób, aby także w kalkulacji dochodu z IP Box podatnicy mogli dodatkowo uwzględnić koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *