Zamknij

CSR a ESG – czym się różnią?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > CSR a ESG – czym się różnią?
Aktualności
17 maja, 2024

W trosce o otoczenie

Inicjatywy proekologiczne, działalność uwzględniająca potrzeby społeczne, akcje charytatywne – aktywność biznesu nakierowana na dobro wspólne to od dawna obecny trend, który świadczy nie tylko o wrażliwości organizacji na otoczenie, ale również ich rosnącej dojrzałości i odpowiedzialności. W tym kontekście często pojawiają się dwa pojęcia, które choć operują w podobnym obszarze, nie są jednak synonimami: CSR oraz ESG. Czym są, jakie są między nimi różnice i w jaki sposób każda z koncepcji wpływa na działalność i strategie firm?

 CSR a ESG – podstawowe różnice

Choć obie koncepcje wykazują wiele podobieństw, to różnice pomiędzy nimi są wyraźne. W przypadku CSR mówimy o ogólnych działaniach organizacji, nakierowanych na kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu.

Kryteria ESG podlegają precyzyjnym regulacjom i służą transformacji firm i rynku oraz umożliwiają porównywanie wyników na rynku. Ma to szczególne znaczenie w kontekście unijnej dyrektywy CSRD, zgodnie z którą największe przedsiębiorstwa są zobowiązane do raportowania niefinansowego działań zorientowanych na zrównoważoną transformację. Obecnie obowiązek ten dotyczy firm zatrudniających powyżej 500 osób, które

Będą one musiały złożyć raport niefinansowy za rok obrachunkowy 2024. W następnych latach te same zasady obejmą kolejne grupy przedsiębiorstw. Pozostałe duże spółki i spółki dominujące

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR (Corporate Social Responsibility) to koncepcja zgodnie z którą firmy uwzględniają wpływ swojej biznesowej aktywności na kwestie społeczne i środowiskowe. Działania te nie były jednak objęte obowiązkiem raportowania lub raportowano je w ramach składanych oświadczeń na temat informacji niefinansowych w organizacjach, które podlegały obowiązkowi składania takiego oświadczenia. Działalność CSR rozpoczęła implementację  odpowiedzialności społecznej w strategii biznesowej organizacji.

Filary CSR

 Zgodnie z normą ISO26000 wyróżnia się następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka
 • stosunki pracy
 • środowisko
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe
 • relacje z konsumentami
 • zaangażowanie społeczne

Obszary te można przełożyć na cztery kluczowe zakresy odpowiedzialności przedsiębiorstwa:

 • Odpowiedzialność ekonomiczna: Dążenie do generowania zysku z zachowaniem standardów etycznych transakcji finansowych.
 • Odpowiedzialność społeczna: Działania firmy nakierowane na dobrostan pracowników, sposób współpracy z udziałowcami oraz wpływ organizacji na społeczeństwo.
 • Odpowiedzialność środowiskowa: Aktywność związana ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi oraz redukcją śladu węglowego, generowanego przez przedsiębiorstwo
 • Odpowiedzialność etyczna: Obszar ten dotyczy podejmowania decyzji biznesowych w sposób etyczny, transparentny, z poszanowaniem praw człowieka.

Realizacja działań z zakresu CSR miała i nadal ma dla firm kluczowe znaczenie wizerunkowe, niosące skutki na wielu poziomach: wewnętrznym – dzięki podniesieniu standardów pracowniczych i tworzeniu przyjaznego miejsca pracy – oraz zewnętrznym – w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz w postrzeganiu przez opinię publiczną. Działania te były raportowane w oparciu o wybrany przez organizację standard (np. GRI, SIN, SASB) lub bez uwzględniania wytycznych standardu a posługując się wytycznymi np. dobrowolnej i niecertyfikowanej normy ISO26000.

Zrównoważony rozwój zgodnie z kryteriami ESG

 Kryteria ESG służą ewaluacji przedsiębiorstw pod kątem aspektów związanych ze środowiskiem (Environmental), społeczeństwem (Social) oraz zarządzaniem (Governance). Inaczej niż ma to miejsce w przypadku CSR, ESG jest objęte regulacjami. Aktualną podstawą raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju jest Dyrektywa CSRD oraz Standardy ESRS. Dotychczasowo, standard raportowania był dobrowolny.

Kryteria ESG

 • E – aspekt środowiskowy (Environmental), odnoszący się do działań związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi, odpadami, redukcją emisji dwutlenku węgla, itd.
 • S – aspekt społeczny (Social), dotyczący m.in. relacji z pracownikami, bezpieczeństwa, warunków pracy, praktyk równościowych, w tym równości płac, itd.
 • G – zarządzanie (Governance), czyli kwestie związane z prowadzeniem organizacji, strukturą zarządu, transparentnością finansową, praktykami antykorupcyjnymi, itd.

Implementacja działań ESG w strategiach firm i podejmowanie zrównoważonych inicjatyw niejednokrotnie wpływa na wzrost ich innowacyjności, a co za tym idzie – zwiększenia ich rynkowej konkurencyjności.

Rola Ayming we wspieraniu ekologicznej i społecznej transformacji firm

Wdrożenie rozwiązań związanych z działalnością na rzecz środowiska i społeczeństwa, czy to w ramach koncepcji CSR czy też kryteriów ESG, stanowi dla wielu firm wyzwanie. Ma też znacząco wyższą skuteczność, jeśli w proces zaangażowane są osoby i zespoły z doświadczeniem w tym zakresie. Jak wynika z raportu Ayming Polska „Biznes w równowadze. Jak przyspieszyć transformację ESG” (LINK do raportu), aż 60%. badanych firm, które nie korzystały dotąd ze wsparcia zewnętrznych konsultantów w obszarze raportowania ESG, rozważa wzięcie tej opcji pod uwagę w przyszłości.

Specjaliści Ayming Polska wspierają przedsiębiorców w transformacji ESG. Nasi eksperci mają obszerne doświadczenie zarówno w rozwoju strategii CSR, i wdrażaniu kryteriów ESG, jak i wspieraniu firm w uzyskiwaniu środków finansowych na  Dzięki doświadczeniu z wielu rynków i holistycznemu podejściu skutecznie współpracują z klientami, pomagając im identyfikować obszary, w których działania proekologiczne i prospołeczne mają największy potencjał.

Biznes w równowadze

Zrównoważona transformacja jest w dzisiejszych czasach naturalnym wyborem dla wszystkich firm, które stawiają na rozwój, innowacyjność i wysokie standardy w biznesie. Ich wyznacznikami są m.in. uwrażliwienie na kwestie związane ze środowiskiem, dbałość o dobrostan pracowników, dostrzeganie kwestii różnorodności, transparentność finansowa i etyczne decyzje. Włączenie w zrównoważone procesy zewnętrznych konsultantów pozwala natomiast osiągać lepsze rezultaty i maksymalizować efektywność podejmowanych działań.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *