Zamknij

KPO: 6 maja ruszy program dofinansowania hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > KPO: 6 maja ruszy program dofinansowania hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury
Aktualności
5 kwietnia, 2024

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A1.2.1) 6 maja br. rozpocznie się nabór wniosków o dotację dla przedsiębiorstw najbardziej w Polsce dotkniętych pandemią COVID-19. Program dotyczy małych i średnich firm z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej, które chcą rozszerzyć albo zmienić profil dotychczasowej działalności.

O dotację w ramach Inwestycji A1.2.1 będą mogły się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą w sektorach, takich jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura oraz spełniają łącznie następujące warunki:

 • według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura;
 • w okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. prowadziły działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.

Okres realizacji projektu musi odpowiadać następującym kryteriom:

 • projekt nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
 • rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku;
 • okres realizacji nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.

Dzięki pozyskanym środkom firmy będą mogły rozliczyć  koszty kwalifikowane w ramach trzech komponentów: inwestycyjnego, szkoleniowego i doradczego.

 

Komponent inwestycyjny obejmuje:

 • środki trwałe;
 • środki transportu niezbędne do prowadzenia działalności, która została rozszerzona lub zdywersyfikowana (za wyjątkiem zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu);
 • amortyzację;
 • roboty budowlane;
 • koszty związane z zieloną transformacją:
  • związane z gospodarką obiegu zamkniętego;
  • związane z poprawą efektywności energetycznej;
  • związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • koszty związane z transformacją cyfrową;
 • wartości niematerialne i prawne:
  • oprogramowanie;
  • licencje;
  • know-how (np. bazy danych, w tym bazy klientów, receptury i przepisy, strategie i przewidywania, system archiwizacji danych, procedury związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem).

 

Komponent szkoleniowy zawiera w sobie następujące koszty kwalifikowane:

 • koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi. Będą to koszty przeprowadzenia szkoleń mających na celu podnoszenie  kwalifikacji / przekwalifikowanie pracowników, tj. koszty związane z nabyciem nowych umiejętności pracowników lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych w tym:
  • szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT;
  • szkoleń z zakresu analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług, wprowadzanych w związku ze zmianą preferencji klientów;
  • szkoleń z zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, które umożliwią adaptację do zmieniających się warunków;
  • szkoleń / warsztatów związanych z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, zarządzaniem innowacjami, marketingiem, sprzedażą, itp.

 

W ramach komponentu doradczego można finansować usługi rozwojowe.

Do tej kategorii należy zaliczyć koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Usługa doradcza nie może również dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP.

Kwalifikowalne koszty usług rozwojowych (innych niż szkolenia):

 • koszty analizy dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu (opracowanie nowego modelu biznesowego) pod kątem rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa;
 • koszty usług związanych z opracowaniem procedur technicznych;
 • koszty uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia MŚP.

Nabór wniosków odbędzie się między 6.05 a 6.06.2024 r. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 540 000,00 zł, a poziom wsparcia to maksymalnie 90%. Komponent inwestycyjny jest obowiązkowy. Natomiast wydatki w ramach  komponentu doradczego i/albo szkoleniowego nie mogą łącznie przekroczyć 30% kwoty całkowitej projektu.

 

 

 

 

 

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *