Zamknij

Krajowy Plan Odbudowy – ile środków dla innowatorów?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Krajowy Plan Odbudowy – ile środków dla innowatorów?
Aktualności
10 sierpnia, 2021

Celem strategicznym Krajowego Planu Odbudowy, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r., jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii (recovery) oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym (resilience). Krajowy Plan Odbudowy składa się z pięciu komponentów. Dla rodzimych innowatorów najważniejszy jest komponent A dotyczący odporności i konkurencyjności gospodarki.
 

Krajowy Plan Odbudowy podział środków
4 133 mln zł na Komponent A

Głównym celem Komponentu A jest zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy, wzrost produktywności oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Do najważniejszych kwestii można zaliczyć zagadnienia z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, cyfrowych rozwiązań czy sektora żywnościowego. Odrębny komponent stanowią działania dotyczące rozwoju nowoczesnych kadr gospodarki i reformy rynku pracy, jednak będą one w głównej mierze przeznaczone dla jednostek sektora publicznego.

Komponent A został podzielony na 4 cele szczegółowe składające się z 15 reform. Te są dalej podzielone na inwestycje. Najciekawszym celem szczegółowym dla przedsiębiorstw z potencjałem innowacyjnym jest z całą pewnością A2. Mowa w nim o rozwoju narodowego systemu innowacji poprzez wzmocnienie koordynacji i stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych.
 

Budżety w ramach celu szczegółowego A2

Cel szczegółowy A2 składa się łącznie z 4 reform, a do najistotniejszych zaliczyć można:

A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji ze wskazaną inwestycją A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i innowacje w przedsiębiorstwach

Celem inwestycji ma być zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji dużych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwieniu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Budżet inwestycji: 450 mln €

Wspierane projekty cyfrowe w ramach reformy to m.in. :

  • wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym wspierających transformację w kierunku redukcji wykorzystania zasobów naturalnych, rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania i wytwarzania urządzeń komputerowych,
  • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawiających działania nakierowanych na transformację cyfrową przedsiębiorstw.

 

A2.2. Stworzenie warunków do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym GOZ ze wskazaną inwestycją

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Celem inwestycji ma być ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”).

Budżet inwestycji: 162 mln €

W ramach reformy przewidziane są konkursy na:

  1. projekty inwestycyjne – technologie przyczyniające się do stworzenia rynku surowców wtórnych: budżet: 350,5 mln zł / koszt jednostkowy: średnio 70,1 mln zł;
  2. projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw – technologie przyjazne środowisku: budżet: 350 mln zł / koszt jednostkowy: średnio 3,5 mln zł.

Wspierane projekty związane z GOZ w ramach reformy to m.in. innowacje związane z:

  • zapobieganiem powstawania odpadów,
  • tworzeniem rynku surowców wtórnych,
  • opracowaniem i testowaniem technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych,
  • projektowaniem dla recyklingu,
  • wydłużaniem życia produktów i obniżaniem negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu,
  • opracowaniem i wdrożeniem zasobooszczędnych oraz efektywnych energetycznie technologii recyklingu.

 

A2.4. Wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem ze wskazaną inwestycją A2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Celem inwestycji ma być zapewnienie ściślejszej współpracy instytucji B+R+I między sobą oraz z sektorem przedsiębiorstw i z podmiotami sektora rolno-spożywczego. Chodzi również o zwiększenie podaży wiedzy i innowacji w gospodarce dzięki dostępności nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz zdolność prowadzenia badań szczególnie w obszarach kluczowych (zdrowia, cyfryzacji, bezpieczeństwa żywności, odporności na zmiany klimatu, zielonej gospodarki, inteligentnej mobilności).

Budżet inwestycji: 490 mln €

Jednak wsparcie w tym zakresie będzie dostępne dla przedsiębiorców prywatnych wyłącznie pośrednio.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *