Zamknij

Od 2016 r. zaostrzone zmiany w opodatkowaniu podatku od nieruchomości obiektów budowlanych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Od 2016 r. zaostrzone zmiany w opodatkowaniu podatku od nieruchomości obiektów budowlanych
Od 2016 r. zaostrzone zmiany w opodatkowaniu podatku od nieruchomości obiektów budowlanych
Aktualności
17 lipca, 2015

 

Uchwalona przez Sejm zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza od 1 stycznia 2016r. zaostrzone zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące wyłączenia z opodatkowania budynków ich części ze względów technicznych.

 

Stan aktualny

W świetle obowiązującego przepisu art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 j.t.) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Obecnie pojęcie „względów technicznych” nie jest zdefiniowane w ustawie. W gestii organów podatkowych tj. wójta, burmistrza, prezydent miasta – pozostaje decyzja czy dany budynek ze względów technicznych winien podlegać opodatkowaniu stawką preferencyjną. Możliwość wyłączenia przedmiotu opodatkowania ze stawki podatkowej przewidzianej dla działalności gospodarczej organy podatkowe wywodzą ze sformułowania „nie jest i nie może być wykorzystywany” do działalności podatnika. Budynki, które ze względów technicznych nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowane są preferencyjną stawką dla budynków pozostałych. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem nie jest możliwe opodatkowanie preferencyjną stawką budynków, które nadają się do remontu. Preferencyjną stawką objęte są jedynie budynki wobec, których podatnik udowodnił,  że stan techniczny budynku jest na tyle zły, że dokonanie jego remontu nie jest możliwe. Występowanie względów technicznych w przykładowych budynkach nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, a jedynie pozwala zmniejszyć jego obciążenie.

Nadchodzące zmiany

Wprowadzenie do ustawy definicji względów technicznych.

Uchwalona przez Sejm zmiana w art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, iż budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że budynek lub jego część nie jest i nie może być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności, jeżeli została wydana ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki.

W dalszej części zmieniony art. 1a ust. 1 ustawy odwołuje do art. 67 ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i 768), który nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego, jeżeli jest on nieużytkowany lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia.

Nadchodząca od 2016r. zmiana w podatku od nieruchomości skomplikuje prowadzenie biznesu nie jednemu przedsiębiorcy.

Nadchodzące zmiany to kolejna zmiana ustawodawcy, która ma na celu zwiększenie wpływów budżetowych jednostek samorządowych. W uzasadnieniu do nowelizacji czytamy, że planowana zmiana wpłynie na wzrost dochodów gmin. Z przeprowadzonych w 2013 roku przez Ministerstwo Finansów badań ankietowych wśród jednostek samorządu terytorialnego wynika, że opodatkowania obiektów które ze względów technicznych nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej zgłosiło 365 gmin. Biorą pod uwagę fakt, iż szacowana przez ministerstwo ilość wydawanych decyzji o nakazie rozbiórki wynosi zaledwie 20%, we wskazanym dokumencie wskazano, iż przez ograniczenie preferencji, gminy zyskają średnio około 60 tysięcy zł. Zestawiając opisane w uzasadnieniu dane może stwierdzić, iż po zmianie przepisów podatnicy wpłacą do lokalnych budżetów o około 21 mln zł więcej podatku.

Zawężenie definicji względów technicznych do nakazu rozbiórki budynku zgodnie z art. 67 ustawy prawo budowlane stanowić będzie dodatkowe obciążenia finansowe oraz organizacyjne dla przedsiębiorstw.

Aktualne przepisy art. 1a ust. 1 pkt 3 upol, często budzą dyskusje, co do sposobu ich interpretacji. Pozwalają jednak przedsiębiorcom udowadniać fakt występowania względów technicznych wszelkimi dostępnymi dowodami, które nie są sprzeczne z prawem. Uregulowanie terminu względów technicznych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest zabiegiem potrzebnym, jednak nie powinien być ograniczony do wymogu jego potwierdzenia decyzją organu nadzoru budowlanego.

Autorki:

Małgorzata Boguszewska, Manager ds. Rozwoju Biznesu, Aplikant adwokacki,

Kamila Kęsicka, Project Manager, Dział Podatków i Opłat

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *