Wybierz stronę kraju
Zamknij

Zgłoszenie w ZUS zleceniobiorcy – absolwenta szkoły lub uczelni

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Zgłoszenie w ZUS zleceniobiorcy – absolwenta szkoły lub uczelni
Aktualności
8 sierpnia, 2018

Zleceniobiorcy – uczniowie i studenci do 26 roku życia – którzy kończą szkołę lub uczelnię tracą prawo do zwolnienia ze składek ZUS z tytułu umowy zlecenia. Obowiązek ustalenia od kiedy zleceniobiorcę – absolwenta należy zgłosić do ZUS spoczywa na płatniku składek – w tym przypadku na zleceniodawcy. Konsekwencje błędów w tym zakresie również obciążą w pierwszej kolejności zleceniodawcę.

 

Umowa zlecenie (a także inne umowy o charakterze cywilnoprawnym, do których zastosowanie mają przepisy o zleceniu) co do zasady stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zleceniobiorcy nie różni się znacząco od ochrony zagwarantowanej pracownikom – podstawową różnicą jest dobrowolność podlegania ubezpieczeniu chorobowego przez zleceniobiorcę (dla pracowników jest to ubezpieczenie obowiązkowe). Pozostałe ubezpieczenia – emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne – rozlicza się za zleceniobiorców zasadniczo analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osób pozostających w stosunku pracy.

 

Umowa zlecenie dla ucznia

Jednym z istotnych wyjątków od tej zasady jest zwolnienie z obciążeń ZUS przychodów z umowy zlecenia zawartej z uczniem lub studentem w wieku do 26. roku życia. Zleceniodawca taki nie podlega zgłoszeniu w ZUS i nie są za niego opłacane żadne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Cezurą jest tu moment utraty statusu ucznia lub studenta oraz dzień ukończenia 26 lat. Bywa że płatnicy mają problem z określeniem dokładnej daty, od której zleceniobiorca – absolwent powinien zostać zgłoszony do ZUS.

W przypadku ucznia – absolwenta szkoły ponadpodstawowej (a także szkół ponadgimnazjalnych, które są obecnie na etapie wygaszania) obowiązek zgłoszenia w ZUS z tytułu umowy zlecenia powstaje od 1 września roku, w którym dana osoba ukończyła szkołę. Za ucznia, do 31 sierpnia każdego roku, uważa się osobę, która kontynuuje naukę w tej samej szkole; która ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września; oraz która ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki (absolwent). Dla płatnika oznacza to, że niezależnie od tego, w którym dniu kończą się zajęcia dydaktyczne lub kiedy następuje rozdanie świadectw – rok szkolny formalnie zawsze trwa do 31 sierpnia danego roku. Zgłoszenie zleceniobiorcy – byłego ucznia do ZUS powinno zatem nastąpić od 1 września danego roku.

Pewne modyfikacje występują w przypadku maturzystów. Zasadniczo tegoroczny maturzysta (absolwent szkoły średniej), który na tym etapie kończy kształcenie, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia od 1 września. Wyjątek dotyczy absolwenta, który przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia od następnego roku akademickiego. Osoba taka jest uznawana za ucznia do 30 września. Tym samym nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia również w okresie od 1 do 30 września.

 

Umowa zlecenie dla studenta

W przypadku zleceniobiorców – absolwentów uczelni wyższych sytuacja przedstawia się inaczej. Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, studentem jest osoba kształcąca się na studiach I stopnia (np. licencjackich, inżynierskich), II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) lub na jednolitych studiach magisterskich. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dotyczy całego okresu, w którym zleceniobiorca legitymuje się statusem studenta – od dnia wpisania na listę studentów (immatrykulacji) do dnia skreślenia z tej listy lub ukończenia studiów. W przypadku studentów należy też zawsze pamiętać o cezurze wieku – osoba od dnia swoich 26. urodzin podlega ubezpieczeniom w ZUS z tytułu umowy zlecenia, nawet jeżeli legitymuje się jeszcze statusem studenta.

Za dzień ukończenia studiów przepisy uznają datę:

  • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego),
  • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
  • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja.

Zleceniobiorcę – absolwenta studiów w wieku do ukończenia 26 lat należy zatem zgłosić do ZUS od dnia następującego po dniu złożenia egzaminu dyplomowego. Co istotne, nie ma tu zastosowania zasada zachowania statusu studenta w okresie pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia. Oznacza to, że zleceniobiorca – absolwent studiów licencjackich, który od października tego samego roku planuje rozpocząć studia uzupełniające magisterskie, nie zachowuje statusu studenta w okresie pomiędzy ukończeniem jednych studiów a rozpoczęciem kolejnych. Jeżeli faktycznie podejmie kolejne studia i nadal będzie zleceniobiorcą, będzie mógł zostać przez płatnika wyrejestrowany z ZUS od dnia kolejnej immatrykulacji (najczęściej od 1 października danego roku).

Warto też pamiętać, że słuchacz studiów podyplomowych, a także uczestnik studiów doktoranckich nie jest uważany za studenta. Zleceniodawca takiej osoby ma obowiązek zgłosić ją do ZUS z tytułu umowy zlecenia, bez względu na wiek osoby podejmującej ten rodzaj kształcenia.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *