Zamknij

Rozliczanie bonów po nowelizacji ustawy o VAT

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Rozliczanie bonów po nowelizacji ustawy o VAT
Aktualności
5 marca, 2019

9 października 2018 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, której przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zmianie uległ m.in. sposób rozliczania dowodów uprawniających do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sum pieniędzy lub korzystania z usług, czyli tzw. „voucherów”.

 

Za wprowadzeniem zmian stała konieczność dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Rady UE 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r., której celem było uproszczenie i ujednolicenie przepisów mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Nowelizacja rozróżnia dwa nowe pojęcia bonów: jednego przeznaczenia (SPV – single-purpose voucher) oraz różnego przeznaczenia (MPV – multi-purpose voucher).

Bony SPV

Przez bony SPV należy rozumieć bony, których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług oraz podstawa opodatkowania są znane już w momencie ich emisji. Zgodnie z treścią zmienionych przepisów, pierwsze nabycie bonu SPV, a także każdy kolejny jego transfer, będą uznawane za dostawę towarów lub usług. W związku z  tym faktyczne wykorzystanie bonu poprzez jego przekazanie sprzedawcy w celu odebrania towarów lub usług nim objętych nie będzie stanowiło nowego zdarzenia gospodarczego w zakresie  kwoty objętej bonem.

Przykładowo, jeżeli podatnik dokonał sprzedaży bonu na kwotę 100 zł, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie przekazania tego bonu kupującemu. Jeżeli konsument następnie nabył towar za kwotę 110 zł, to dla sprzedającego oddzielną transakcję będzie stanowił jedynie zakup za pozostałe 10 zł, który nie został pokryty przez wcześniej użyty bon.

Bony MPV

Do bonów MPV zaliczamy wszystkie pozostałe bony, które nie zostały objęte definicją bonów SPV. Są to więc vouchery, które będzie można wykorzystać w wielu punktach sprzedaży, a ich zakres będzie obejmował szereg towarów lub usług.

Ze względu na fakt, iż w momencie nabycia przez konsumenta bonu MPV nie można określić, na jakie towary lub usługi zostanie on przeznaczony, a także nieznane jest miejsce jego docelowego wykorzystania, obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie ich faktycznego wykorzystania.  Bony różnego przeznaczenia znajdują zastosowanie chociażby w sieciach sklepów. Ponadto niezrealizowanie bonu MPV będzie oznaczało niezaistnienie transakcji opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym wcześniejsze przekazanie bonów MPV nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Po analizie Ministerstwo Finansów odstąpiło od założenia, w którym podatek VAT byłby należny również od niewykorzystanych bonów MPV. Stanowiłoby to fikcję prawną, polegającą na uznaniu za usługę już samej gotowości do dostarczenia towaru lub usługi. Tym samym byłoby niezgodne z regulacjami Dyrektywy o VAT.

Opodatkowanie bonów

Wyodrębnienie dwóch rodzajów voucherów nie wprowadza rewolucyjnych zmian w obecnym systemie podatkowym. Należy zauważyć, iż każdorazowe przekazanie bonu  będzie opodatkowane wyłącznie w odniesieniu do bonu jednego przeznaczenia (SPV). Natomiast aktualnie najpopularniejsze są bony, których przedmiot oraz faktyczna kwota będzie znana dopiero w momencie zakupu, ponieważ nabywca ma możliwość dokonania wyboru spośród szerokiej oferty towarów oraz usług objętych voucherem. Zatem staną się one bonami różnego przeznaczenia, rodzącymi obowiązek podatkowy w momencie faktycznej dostawy lub świadczenia usług. Natomiast jako środek płatniczy w dalszym ciągu będą nieopodatkowane.

Zgodnie z nowymi regulacjami, powyższe zmiany mają mieć zastosowanie wyłącznie do bonów wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *